10 strømme­tips i 10 sjang­re

At det «liv­nar i lun­dar» og «lau­vast i li» er in­gen unn­skyld­ning for ikke å sit­te in­ne og glo. Her er film­tip­se­ne du trenger.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Wes­tern: «The Ho­mes­man» (2014). Tom­my Lee Jo­nes får Det vil­le ves­ten til å vir­ke like un­der­lig som det an­ta­ke­lig var i den­ne utra­di­sjo­nel­le sjan­ger­fil­men.

●● Klas­si­ker: «The Big Sle­ep» (1946). Humph­rey Bo­gart og Lau­ren Ba­ca­ll, si­ga­ret­ter og tren­chcoats, dia­log full av frek­ke un­der­to­ner og et plott det er nes­ten umu­lig å føl­ge. Slike fil­mer la­ger de ikke len­ger.

●● Barn og fa­mi­lie: «Sin­gin’ in the Rain» (1952). Hvor­for ikke? Ta det fra en mu­si­kals­kep­ti­ker som så den først for no­en må­ne­der si­den: San­ge­ne! Dan­sin­gen! Den ukue­li­ge op­ti­mis­men! Ver­ken li­ten el­ler stor kan unn­gå å bli litt gla­de­re av «Sin­gin’ in the Rain».

●● Do­ku­men­tar: «Rai­ders! The Story of the Grea­test Fan Film Ever Ma­de» (2015). En gjeng gutt­un­ger bruk­te store de­ler av opp­veks­ten på å gjen­ska­pe «Jak­ten på den for­svun­ne skat­ten» bil­de for bil­de. 30 år se­ne­re tar de opp trå­den igjen. Gans­ke koko og vel­dig fint.

●● Dra­ma: «Ano­ma­li­sa» (2015). Be­vi­ser at dukke­film og se­riøst vok­send­ra­ma slett ikke trenger å være no­en mot­set­ning.

●● Tv-se­rie: «Cos­mos» (2014). Brille­fin opp­da­te­ring av Carl Sa­gans le­gen­da­ris­ke 80-talls­se­rie. Lære­rikt og in­spi­re­ren­de. Uni­ver­set er litt av et sted.

Britt Ro­bert­son i «To­mor­row­land: A World Beyond».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.