Un­der­hol­den­de grøss

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

SKREKKFILM/THRIL­LER «Get Out»

USA 2017 15 år

«Get Out» har tatt kri­ti­ke­re og kino­pub­li­kum med storm i USA, si­den pre­mie­ren på Sun­dan­ce i ja­nu­ar.

Nå er det tid for nor­ges­pre­miere, og li­ker du grøs­ser­sjan­ge­ren er det bare å gle­de seg. Fo­to­gra­fen Chris Washing­ton (Da­ni­el Kalu­uya) er lyk­ke­lig for­els­ket i kjæ­res­ten Ro­se (Alli­son Wil­liams). Da hun in­vi­te­rer ham med hjem for å møte for­eld­re­ne hen­nes, blir han be­kym­ret for at de ikke vil like ham på grunn av han er afro­ame­ri­kansk.

Ro­se lo­ver at han har in­gen­ting å fryk­te, mens kom­pi­sen Rod (Lil­rel How­ery) er mer skep­tisk. Vel frem­me får også Chris ban­ge anel­ser, spe­si­elt da fa­mi­li­en til Ro­se har to afro­ame­ri­ka­ne­re som job­ber for dem som opp­fø­rer seg vel­dig mer­ke­lig, nes­ten som ro­bo­ter. Fil­men er en av de bed­re skrekk­fil­me­ne, el­ler grøs­ser­ne jeg har sett. Den er ikke nød­ven­dig­vis den ek­les­te, el­ler skum­les­te, men den er både un­der­hol­de­ne, smart skre­vet og den ev­ner å være noe mer enn bare et kjapt gys.

Skue­spil­ler og ko­mi­ker Jor­dan Pe­e­les regi­de­but er gans­ke så feil- fri. Han har også skre­vet ma­nu­set, og har klart på en ele­gant måte å flet­te inn litt tanke­vek­ken­de sam­funns­kri­tikk uten å mis­te un­der­hold­nings­ver­di­en. Den ap­pel­le­rer også til pub­li­kum uten­for grøs­ser­nes ind­re sir­kel, ved å bru­ke hu­mor som let­ter stem­nin­gen ak­ku­rat når du trenger det som mest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.