Mor­somt for store og små

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

ANIMASJON/ FAMILIEFILM «The Boss Baby»

USA 2017 6 år

«The Boss Baby» fra Dream­works Ani­ma­tion for­kla­rer en gang for al­le hvor baby­ene kommer fra.

Og det er ikke fra stor­ken. De kommer fak­tisk med taxi, rett fra baby­fab­rik­ken Baby Corp. Og den baby­en som en dag an­kom­mer sju­årin­gen Tims hus, går med dress og bæ­rer på en stress­kof­fert. Tim mis­ten­ker at det­te ikke er en van­lig baby, og be­gyn­ner å spio­ne­re på ham. En kveld hø­rer han baby­en snak­ke med vok­sen­stem­me på te­le­fo­nen, og fin­ner ut at baby­en egent­lig er en hem­me­lig agent sendt fra Baby Corp. Det er ikke bare, bare å få en ny lille­bror, og han prø­ver så godt han kan å bli kvitt ham. Det skal imid­ler­tid vise seg å bli vans­ke­li­ge­re enn han trod­de. Baby­en har mer enn ett triks i er­met.

Til ti­der opp­le­ves fil­men noe hese­ble­sen­de, men den har li­ke­vel man­ge mor­som­me øye­blikk for både store og små. Plot­tet er en ar­tig vri på hvor­dan en gutt som har hatt for­eld­re­ne helt for seg selv i flere år, opp­le­ver få en skri­ke­te og kre­ven­de li­ten baby i hu­set. Det­te er ikke Dream­works på sitt al­ler bes­te, men det er ab­so­lutt un­der­hol­den­de. Har du store nok barn vil jeg an­be­fa­le å se ori­gi­nal­ver­sjo­nen på en­gelsk med Alec Bald­win som baby­en. Han til­fø­rer rol­len det lille eks­tra, men Jo­han Gol­den fun­ker helt greit i den nors­ke ver­sjo­nen også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.