En fest for san­se­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

DRA­MA «Kam­mer­pi­ken»

Sør-korea 2016 15 år

«Kam­mer­pi­ken» pir­rer san­se­ne, men ikke alt er like be­ha­ge­lig, og over­ras­kel­se­ne er man­ge.

Park Chan-wook («Old Boy», «Lady Venge­an­ce») har nem­lig la­get et ero­tisk dra­ma som spil­ler på man­ge stren­ger, som kjær­lig­het, in­tri­ger, hat, hevn, sex og sa­dis­me, og det gjø­res med hu­mor og glimt i øyet.

Fil­men er adap­tert fra ro­ma­nen «Renke­smed» av Sarah Wa­ters, og hand­lin­gen er flyt­tet fra Eng­land i vik­to­ria­ti­den til Korea tid­lig på 1930-tal­let, da lan­det var un­der ja­pansk sty­re.

En som ut­gir seg for å være gre­ve har hørt om en vak­ker og svært rik adels­jen­te, som bor sam­men med on­ke­len. Han la­ger en plan for å gif­te seg med kvin­nen, få hen­ne inn­lagt på men­tal­syke­hus, og så ta hele for­muen hen­nes.

Han be­ta­ler en ung, kvin­ne­lig lomme­tyv for å job­be som kam­mer­pike for adels­kvin­nen, og på den må­ten gi ham bed­re til­gang på hen­ne. Men ting går ab­so­lutt ikke som plan­lagt, og det er ikke all­tid like lett å føl­ge med på hvem som lu­rer hvem, og hele ti­den må de pas­se seg for den syke, sa­dis­tis­ke on­ke­len.

Fil­men har en sit­ren­de ner­ve, og er slå­en­de vak­ker vi­su­elt. I til­legg er det et in­tri­kat og spen­nen­de plott, og selv om den va­rer i nes­ten to og en halv time, blir det ald­ri lang­truk­kent el­ler kje­de­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.