Kø for å prøve­kjø­re Sko­das suv-ut­ford­rer

Si nav­net Ko­diaq til 44 Sko­da-salgs­sje­fer lan­det rundt, og de smi­ler om kapp. For ald­ri har de opp­levd ma­ken til in­ter­es­se for en ny bil.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

Nå har vi prøvd stor-su­ven som vi møt­te første gang på bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris i fjor høst. Og vi kan be­ro­li­ge salgs­sje­fe­ne med at de fort­satt har grunn til å smi­le. For her til­byr de en bil man­ge fa­mi­li­er kommer til å an­skaf­fe seg. I Nor­ge had­de de som mål­set­ting å sel­ge 2300 Ko­diaq i 2017. Nå job­bes det for å øke le­ve­ran­se­ne fra fab­rik­ken.

Hva er det så som gjør at folk er så opp­tatt av den­ne bi­len? Som hver­ken er el­bil el­ler plug in hy­brid, slik man­ge av ti­dens bil­suk­ses­ser skry­ter av at de er.

ET HAV AV PLASS

Et nær­lig­gen­de stikk­ord er «plas­sen». For her er det et hav av ba­ga­sje­plass og mu­lig­het for frakt av sju per­soner. Med and­re ord en stor­bil til en pris man­ge kan strek­ke seg til, et li­te blinkskudd i seg selv. Ri­me­ligs­te ut­ga­ve star­ter på 340.000 kro­ner, men da får du «bare» for­hjuls­drift, 125 heste­kref­ter og ma­nu­elt gir. De al­ler fles­te strek­ker seg utvil­somt en god del len­gre både når det gjel­der ut­styr og mo­tor­stør­rel­se.

Vi kjør­te topp­mo­del­len Sty­le med 190 hes­ter die­sel, dsg-auto­ma­ten og selv­sagt fire­hjuls­drift, slik de fles­te fore­trek­ker på en stor suv. Og med masse­vis av ut­styr og no­en lure «sim­ply cle­ver» løs­nin­ger som Sko­da er så flin­ke på. Som for ek­sem­pel be­skyt­tel­se mot par­ke­rings­bul­ker, is­skra­pe i tank­lok­ket og pa­ra­ply­plass i bak­dø­ren. To hanske­rom over hver­and­re fal­ler sik­kert i smak hos de man­ge som opp­le­ver at det ene er så full­stap­pet at det ofte er en li­ten krig for å få luk­ket det.

LUKSUSFØLELSE

Vel­ger du den­ne topp­mo­del­len, må du ut med rundt 540.000 kro­ner.

Bak­sete­pas­sa­sje­re­ne har det nes­ten som i god­s­to­len hjem­me med li­mou­si­ne-fø­lel­se med hen­syn til ben­plass og mu­lig­het til å jus­te­re vin­ke­len på ryg­gen.

En svæ­ring som Sko­da Ko­diaq er selv­sagt in­gen sports­bil på svin­ge­te vei­er. Men den er ual­min­ne­lig lett­kjørt til så stor å være, og støy­iso­la­sjo­nen er ikke langt unna det no­en yn­der å kal­le pre­mi­um­nivå. Du kan vel­ge mel­lom en rek­ke for­skjel­li­ge mo­to­rer, ben­sin­ut­ga­ve­ne spen­ner fra 125 hk, via 150 til 180 hk. Die­sel­mo­to­re­ne er to­li­te­re på en­ten 150 el­ler 190 hk. I en tid der man­ge tror

at die­sel snart er ute, er det in­ter­es­sant at så langt mel­des det om klar over­vekt av die­sel­mo­to­rer i bi­le­ne som er solgt på Sør­lan­det.

FULLTREFFER

Leg­ger gjer­ne til at 190-hes­te­ren er en fulltreffer i store Ko­diaq. Da har du flust med kref­ter også når du ut­nyt­ter bi­lens store laste­ka­pa­si­tet.

Å lage en stor suv til en vak­ker bil, er en so­lid de­sig­ner­ut­ford­ring. Vi sy­nes Sko­da har truf­fet godt også her. Rene og skar­pe lin­jer gjør at den nes­ten 1,90 me­ter høye bi­len ikke ru­ver for mye i land­ska­pet.

Sko­da har tatt godt for seg i sta­sjons­vogn­mar­ke­det med Octa­via og Su­perb over lang tid. Nå er tsjek­ker­ne blitt en tung ut­ford­rer også i suv-mar­ke­det. I lø­pet av året kommer nye Ye­ti, som etter al­le sole­mer­ker kan bli en ut­ford­rer i klas­sen for mel­lom­sto­re suv-er.

Men fore­lø­pig er det Ko­diaq folk har stått i kø for å se og prø­ve. Og be­stil­le. I et sta­dig vok­sen­de suv-mar­ked er det in­gen over­ras­kel­se. For Sko­da har, om ikke skutt gull­fug­len, så må plass­kon­gen Ko­diaq være nær en in­ner­tier i det nors­ke suv-mar­ke­det.

OPP­TIL 20 OM DA­GEN

Tor Erik Røed hos G-bil i Sørlandsparken er en av de man­ge Sko­da-salgs­sje­fe­ne som smi­ler bredt når han snak­ker om og ser på nye Ko­diaq.

– Vi har opp til 20 prøve­kjø­rin­ger om da­gen, og bi­len ut­lånt på etter­mid­da­ger og kvel­der, sier Røed som ald­ri har opp­levd ma­ken til in­ter­es­se. Han for­tel­ler at det ble inn­gått ca 1000 salgs­kon­trak­ter i Nor­ge i lan­se­rings­uka, at de sel­ger klart mest mo­del­ler med fire­hjuls­drift, og at de fles­te på Sør­lan­det vel­ger die­sel. Da Ko­diaq var på Nor­ges-tur­ne litt tid­li­ge­re i vin­ter, møt­te rundt 8000 bilin­ter­es­ser­te fram for å ta en første titt. Man­ge av dis­se had­de al­le­re­de be­stilt bi­len usett. – In­gen trakk seg etter å ha sett bi­len, sier en fort­satt smi­len­de salgs­sjef.

FOTO: TOR MJAALAND

Ald­ri har Sko­da opp­levd en så stor in­ter­es­se for en ny bil som for stor­su­ven Ko­diaq.

FOTO: TOR MJAALAND

Også som syv­se­ter er det bruk­bart med ba­ga­sje­plass.

FOTO: TOR MJAALAND

Som fem­se­ter er ba­ga­sje­vo­lu­met for­mi­da­belt.

FOTO: TOR MJAALAND

I en så stor bil må det «selv­sagt» være to hanske­rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.