Må ha 400.000 el­bi­ler i 2020

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● For å nå Stor­tin­gets egne ut­slipps­mål for trans­port må Nor­ge ha 400.000 el­bi­ler i 2020. Det hev­der Norsk El­bil­for­ening og miljø­stif­tel­sen Zero. De me­ner at NTP må leg­ge pla­ner ikke bare for as­falt, men også for la­ding for­di Nor­ge vil tren­ge 3000 nye hur­tig­la­de­re i lø­pet av de nes­te tre åre­ne. – Vi er midt i et his­to­risk skif­te til ut­slipps­frie bi­ler og må kun­ne for­ven­te at trans­port­pla­nen vi­ser vei, sier Ka­ri As­heim, fag­an­svar­lig trans­port i Zero, og Petter Haugne­land, kom­mu­ni­ka­sjons­le­der i Norsk el­bil­for­ening, i en fel­les ut­ta­lel­se.

ARKIVFOTO

Et ut­valg av de man­ge el­bi­le­ne som sel­ges på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.