Gam­le­tre­ne­ren tror Vi­pers tar gul­let nes­te år

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

Den tid­li­ge­re Vi­pers-tre­ne­ren pe­ker ut kris­tian­sands­klub­ben som kla­re fa­vo­rit­ter til å vin­ne se­ri­en nes­te år.

– Jeg kan ikke skjøn­ne hvem and­re enn Vi­pers som vil ta gul­let nes­te år. Lar­vik er på vei ned­over, og mis­ter mer el­ler mind­re «hele la­get». Stor­ha­mar satser også, og jeg tror de vil hav­ne på andre­plass, bak Vi­pers, spår Gun­nar Pet­ter­sen.

Ve­te­ra­nen, som var ho­ved­tre­ner i Vi­pers i et og et halvt år, skry­ter av gam­le­klub­bens pre- sta­sjo­ner den­ne se­son­gen.

– Jeg er selv­føl­ge­lig vel­dig im­po­nert. De har bare blitt bed­re og bed­re ut­over se­son­gen, og vist en fin ut­vik­ling. Det er gans­ke na­tur­lig at re­la­sjo­ne­ne i la­get tar tid, etter­som de har sig­nert man­ge nye spil­le­re, sier han.

Pet­ter­sen er li­ke­vel ikke over­ras­ket over årets sølv­me­dal­je.

– Vi­pers har jo for­ster­ket kraf­tig de sis­te åre­ne gjen­nom sin store sat­sing. I år har vært in­tet unn­tak, så det var for­ven­tet at de skul­le lig­ge i top­pen, me­ner han.

19. april star­ter sluttspillet i hånd­ball, der Vi­pers mø­ter Sola på borte­bane. Pet­ter­sen tror det blir helt åpent om Vi­pers skal møte Lar­vik i en even­tu­ell fi­na­le.

– Lar­vik er al­le­re­de litt over top­pen, så sjan­sen er der ab­so­lutt. Men de kommer mest sann­syn­lig­vis til å stil­le et bed­re lag enn da de tap­te mot Vi­pers sist, så det blir nok en tøf­fe­re ut­ford­ring, me­ner han.

Hvis Vi­pers blir num­mer to el­ler bed­re i sluttspillet, vil de kva­li­fi­se­re seg for nes­te se­songs Cham­pions League. Men Pet­ter­sen ber klub­ben om å være tål­mo­di­ge.

– Det had­de vært spen­nen­de å se Vi­pers i Cham­pions League, og jeg tror de kan være kon­kur­ranse­dyk­ti­ge al­le­re­de nes­te år. Men de vil nok ikke kjem­pe i top­pen, for det er et helt an­net nivå de kommer til. Jeg hå­per de for­blir tål­mo­di­ge, og bygger erfaring på det høy­es­te ni­vå­et, sier han.

ARKIVFOTO: ÅGE HARALD DRANGSHOLDT

Tid­li­ge­re Vi­pers-tre­ner, Gun­nar Pet­ter­sen, tror at klub­ben tar gull nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.