Øns­ker å for­len­ge med tre­ner Ar­ne Sand­stø

Både Aren­dal og Jerv har tre­ne­re som går ut av kon­trakt etter se­son­gen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

– Vi øns­ker å for­len­ge med Ar­ne. Vi har pra­tet om det, og skal om snak­kes igjen over hel­ga, sier dag­lig le­der Rune Ja­kob­sen i Jerv.

Ar­ne Sand­stø over­tok Jerv foran fjor­års­se­son­gen, og var få mi­nut­ter unna å sen­de Grim­stad-la­get opp i Elite­se­ri­en på første for­søk.

I et in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen pub­li­sert i hel­ga, for­tal­te Sand­stø at han er in­ter­es­sert i å for­len­ge med klub­ben.

– godt Ut­gangs­punkt

– I dag ser det po­si­tivt ut. Det er vik­tig for meg at klub­ben har levd opp til hva de sa før jeg kom hit. Hvis ting had­de stått bom stil­le i to år, had­de jeg ald­ri vært in­ter­es­sert, sa Sand­stø.

Ja­kob­sen sier Jerv hå­per å få med Sand­stø vi­de­re, og at det blir klart så fort som mu­lig.

– Ar­ne er trygg på oss, og vi er trygg på Ar­ne. Så det er ikke noe hast for øye­blik­ket. Men jo før, jo bed­re, sier Ja­kob­sen.

Også i Aren­dal står man med en tre­ner som har kon­trakt ut se­son­gen. Bård Ster­kHan­sen, dag­lig le­der i Aren­dal Fot­ball, sier klub­ben og Knut Tørum enn så len­ge ikke har dis­ku­tert te­ma­et.

– Vi har in­gen mot­fore­stil­lin­ger mot for­len­gel­se. Vi vant 2. di­vi­sjon med 16 po­eng, og tap­te kne­pent mot Mjøn­da­len. Så jeg ser ikke no­en grunn til at vi ikke skal øns­ke det.

Knut Tørum har over­for Fædre­lands­ven­nen stilt seg po­si­tivt til å fort­set­te i Aren­dal ut­over den­ne se­son­gen.

se­song­kort

For en li­ten klubb, som i til­legg bygger opp to are­na­er, er det mye som skal fik­ses før første hjemme­kamp til hel­ga. Det gjel­der også for nabo Jerv, som pus­set opp den gam­le tribunen på Le­ver­myr.

Beg­ge de dag­li­ge le­der­ne for­sik­rer om at alt skal være klart til første hjemme­kamp kom­men­de helg. Ja­kob­sen i Jerv sier de nå har solgt 800 se­song­kort, noe som er ny rekord.

– Det blir nok ikke fullt til hel­ga, men vi har en am­bi­sjon om å fyl­le opp den nye tribunen, sier Jervs dag­li­ge le­der.

Aren­dal har solgt 600 se­song­kort, og Sterk-han­sen hev­der det er fot­ball­fe­ber i Aren­dal.

Aren­dal mø­ter Ull/ki­sa på My­ra søn­dag, mens Jerv tar imot Ran­heim sam­me dag.

ARKIVFOTO: HERMAN FOLVIK

Ar­ne Sand­stø kan bli væ­ren­de i Jerv ut­over den opp­rin­ne­li­ge kon­trak­ten på to år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.