Ser topp fire glip­pe

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Man­ches­ter Uni­ted­ma­na­ger Jo­sé Mou­rin­ho inn­røm­mer at det blir svært vans­ke­lig å hav­ne blant de fire bes­te i Pre­mi­er League etter to stra­ke po­eng­tap hjem­me.

Tirs­dag kveld ble det 1–1 mot Ever­ton i en kamp der Uni­ted mis­bruk­te man­ge sjan­ser. Med ni run­der igjen er la­get fire po­eng bak 5.-plas­ser­te Man­ches­ter City.

– Det er vans­ke­li­ge­re. Vel­dig vans­ke­lig, sier Mou­rin­ho til BBC om mu­lig­he­ten til å pas­se­re by­ri­va­len og kap­re en plass som sik­rer mes­ter­liga nes­te se­song.

– Det er ma­te­ma­tisk mu­lig, men det av­hen­ger av mot­stan­der­ne våre. Vi har en utro­lig rek­ke med 20 kam­per ube­sei­ret, men for man­ge uav­gjort på hjemme­bane, fast­slår por­tu­gi­se­ren.

Uni­ted har sco­ret fat­ti­ge 21 mål fra 16 hjemme­kam­per den­ne se­son­gen. Ni av dem har endt uav­gjort.

– Det er grun­nen til at vi er der vi er. Vi bygger opp spil­let bra, men vi sco­rer ikke nok, vi ryd­der ikke mot­stan­der­ne av vei­en. På slut­ten av se­son­gen blir vi straf­fet for det, sier Mou­rin­ho.

Mot Ever­ton had­de han stjerne­spis­sen Zla­tan Ibra­hi­m­ovic tilbake fra sus­pen­sjon. Svens­ken har sco­ret 16 av Uni­teds 43 se­rie­mål, mens ung­gut­ten Mar­cus Rash­ford har put­tet kun tre gan­ger i de 24 kam­pe­ne der han har vært in­volvert.

– Gut­ten er de­spe­rat etter å sco­re. Han prø­ver og prø­ver, sier Mou­rin­ho.

Rash­ford en­tret se­nior­ni­vå­et med et brak i 2016 og sco­ret fire mål på sine to første kam­per. Mou­rin­ho lov­pri­ser 19-årin­gen selv om det ikke har gått på skin­ner i hans and­re se­song på A-la­get.

– Det er ikke en over­ras­kel­se i år num­mer to. Én dag skal jeg fin­ne ut om det sam­me skjed­de med Ryan Giggs el­ler en av de gut­te­ne. Jeg må ikke øde­leg­ge ham. Jeg må hjel­pe ham, for gut­ten er fe­no­me­nal.

Jo­sé Mou­rin­ho

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.