Tar vars­lings­sa­ken til ret­ten

Fag­for­enin­gen Pa­rat brin­ger vars­lings­sa­ken i Søg­ne kom­mu­ne inn for dom­sto­le­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Jeg vil om kort tid sen­de et var­sel om søks­mål til kom­mu­nens ad­vo­kat, sier Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen i fag­for­enin­gen Pa­rat.

Kom­mune­sty­ret ved­tok sist tors­dag ikke å føl­ge opp an­be­fa­lin­ge­ne i rap­por­ten fra De­loit­te, som de had­de be­stilt i vars­lings­sa­ken mot råd­man­nen.

– VEDTA SEG BORT FRA FEIL

– Slik jeg opp­fat­ter det po­li­tis­ke fler­tal­let har de for­søkt å vedta seg ut av feil og mang­ler kom­mu­nen står an­svar­li­ge for, og bort fra mu­lig­he­ten til å fin­ne ut av det­te in­ternt. Da gjen­står det for oss å ta sa­ken vi­de­re for dom­sto­le­ne, fast­slår Horn Jo­hann­es­sen.

Ad­vo­kat Fro­de Lauareid i KS Ad­vo­ka­te­ne bi­står Søg­ne kom­mu­ne i sa­ken:

– Det jeg vet, er at et var­sel om søks­mål er un­der ut­ar­bei­del­se. Jeg vet ikke hva det går ut på, så det kan jeg ikke si noe om, sier Lauareid.

Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen øns­ker ikke si hvor man­ge an­sat­te han sak­sø­ker kom­mu­nen på veg­ne av.

– Var­sel om søks­mål byg­ger vi­de­re på det som frem­kom­mer i rap­por­ten, og som er tatt opp der, sier Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen.

– Må FORHOLDE OSS TIL DET

Bernt Da­land (Frp) la fram for­sla­get som ble fat­tet med 14 mot 13 stem­mer.

Der ber po­li­ti­ker­ne ad­mi­ni­stra­sjo­nen leg­ge fram en sak om vars­lings­ru­ti­ne­ne, in­klu­dert hvor­dan en vars­ling på råd­man­nen skal hånd­te­res. De tar også en­kel­te de­ler av rap­por­ten til etter­ret­ning, og be­kla­ger at det kan ha vært brudd på taus­hets­plik­ten ved at taus­hets­be­lag­te opp­lys­nin­ger fra et luk­ket møte skal ha kom­met ut.

– Jeg ten­ker at hvis det er det de me­ner er den rik­ti­ge vei­en å gå, må vi bare forholde oss til det, sier Da­land om at Pa­rat vars­ler søks­mål.

– Kun­ne dere unn­gått den­ne ut­vik­lin­gen ved et an­net ved­tak?

– Jeg kan ikke for­skut­te­re hvor­dan Pa­rat ten­ker, men for­hol­der meg til kom­mune­sty­rets ved­tak.

– Vil du ut­dy­pe hvor­for dere ikke fin­ner grunn til å føl­ge an­be­fa­lin­ge­ne til De­loit­te?

– Det vil jeg ikke kom­men­te­re, etter­som en del av dis­ku­sjo­nen gikk for luk­ke­de dø­rer, sier Bernt Da­land.

BYG­GER På RAP­POR­TEN

Rap­por­ten fra De­loit­te an­be­fa­ler at det gjø­res vi­de­re un­der­sø­kel­ser av en rek­ke for­hold i sa­ken.

Tre av punk­te­ne hand­ler om det ar­beids­retts­li­ge ver­net av vars­ler er over­holdt, om taus­hets­be­lag­te opp­lys­nin­ger er be­hand­let kor­rekt, og om det fore­lig­ger for­hold som in­ne­bæ­rer en ulov­lig gjen­gjel­del­se mot vars­ler­ne.

Rap­por­ten an­gir også at det kan «være grunn til å stil­le spørs­mål ved om råd­man­nen har inn­tatt en for pas­siv rol­le i til­knyt­ning til de opp­lys­nin­ger som ble gitt ham om en an­satts opp­lev­de ut­fry­sing». Kom­mune­sty­ret ber råd­man­nen ta den­ne kri­tik­ken til etter­ret­ning.

Bort­sett fra det­te er det svært ord­rike ved­ta­ket lite kon­kret på vi­de­re opp­føl­ging av rap­por­ten.

– SLETT UTØVELSE AV ANSVAR

– Når de bru­ker 100.000 kro­ner på en rap­port for så å put­te den i skuf­fen, må man kun­ne kal­le det dår­lig om­gang med kom­mu­nens pen­ger, og slett utøvelse av det an­sva­ret de har, på­pe­ker Pa­rat-ad­vo­ka­ten.

Uto­ver det øns­ker han ikke å ka­rak­te­ri­se­re po­li­ti­ker­nes hånd­te­ring av sa­ken.

– Når det en­der med et var­sel om søks­mål, er vel det til­strek­ke­lig, sier Chris­ten Horn Jo­hann­es­sen.

Yng­var Mon­stad (MDG), som la fram mindre­tal­lets for­slag, hvor det ble an­be­falt vi­de­re grans­king av en­kel­te for­hold i sa­ken, er ikke over­ras­ket over ut­vik­lin­gen:

– Det er vel­dig trist at det var det som måt­te til for å få en un­der­sø­kel­se, og det er synd at ikke vi som kom­mune­sty­re tok ansvar og fulg­te den sa­ken gjen­nom, sier han.

– SOM FORVENTET

– Det vil være bra for alle par­ter å få en grun­dig gjen­nom­gang. Sam­ti­dig er det­te trist for de in­volver­te, for­di det er en til­leggs­be­last­ning som de ald­ri skul­le hatt, sier Mon­stad.

Ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) sier ut­vik­lin­gen er som forventet:

– De­loit­te var ty­de­lig på at her er det fle­re for­hold som må grans­kes nøy­ere for å få en av­kla­ring. Når ikke de fikk det, er det na­tur­lig at Pa­rat vur­de­rer å gå vi­de­re med et søks­mål. Det­te bur­de fler­tal­let ha skjønt, og de kun­ne valgt en an­nen løs­ning. Jeg hå­per at en retts­sak gir en en­de­lig av­kla­ring i sa­ken, sier hun.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Råd­mann Kim Høy­er Ho­lum i kon­troll­ut­val­get, hvor kom­mu­nens vars­lings­ru­ti­ner ble satt un­der lu­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.