Ute­sted er slått kon­kurs

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Jochums pub i Far­sund er slått kon­kurs, etter be­gjæ­ring fra Skatt Sør.

Skatt Sør had­de i un­der­kant av 220.000 kro­ner ute­stå­en­de i sel­ska­pet som dri­ver Jochums pub. Uteste­det som lig­ger i Far­sund sen­trum går for å være en så­kalt «brun» pub.

Styre­le­der og med­ei­er i Jochums pub, Cato Kjørre­fjord, sier til Fædre­lands­ven­nen at han først for noen uker si­den ble klar over at det sto så dår­lig til i sel­ska­pet.

– Jeg slut­tet som dag­lig le­der for et par år si­den, da jeg etab­ler­te et an­net ute­sted i Far­sund. Jeg be­holdt ak­sje­ne og fort­sat­te som styre­le­der, men har alt­så ikke fått med meg at det sto så dår­lig til med øko­no­mi­en, sier han.

Iføl­ge Cato Kjørre­fjord er Skatt Sør den klart størs­te en­kelt­kre­di­to­ren, men han sier det er man­ge som har pen­ger til gode i stør­rel­sen 3000-4000 til 30.000-40.000 kro­ner.

Jochums pub fikk tid­li­ge­re i vin­ter ut­satt frist for å be­ta­le skyl­dig moms og skatt, men klar­te å gjø­re opp for seg in­nen fris­ten som ble gitt.

– Sel­ska­pet har be­talt inn noe til skatte­eta­ten, men da det duk­ket opp så man­ge and­re ube­tal­te reg­nin­ger var det in­gen an­nen mu­lig­het enn å leg­ge inn åre­ne. Fle­re av de ube­tal­te reg­nin­ge­ne er også av eld­re dato, sier Cato Kjørre­fjord.

Han og Mor­ten Me­berg eide 50 pro­sent hver av ak­sje­ne.

TORBJØRN WITZØE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.