Takk til fri­vil­lig be­red­skap

Faedrelandsvennen - - MENING -

I pås­ka vil fri­vil­li­ge stå opp for fel­les­ska­pet.

●● De rei­ser til fjells og til sjøs for å bi­dra til at folk kan fer­des trygt og sik­kert på ski og i båt. Er uhel­let ute duk­ker de opp, med første­hjelp el­ler red­nings­line. Det er or­ga­ni­sa­sjo­ner som Red­nings­sel­ska­pet, Røde Kors, Norsk Folke­hjelp og and­re, som bi­drar til at trygg­he­ten føl­ger oss uan­sett nes­ten, hvor vi er. Dis­se or­ga­ni­sa­sjo­ner er et vik­tig og nød­ven­dig sup­ple­ment til of­fent­li­ge tje­nes­ter.

Ar­bei­der­par­ti­et vil øke be­vilg­nin­ge­ne til de fri­vil­li­ge red­nings­tje­nes­te­ne for å styr­ke den lo­ka­le be­red­ska­pen. I Ar­bei­der­par­ti­ets al­ter­na­ti­ve for­slag til bud­sjett for 2017 fore­slo vi åtte mil­lio­ner mer enn Høy­re-frem­skritts­par­ti re­gje­rin­gen til fri­vil­li­ge red­nings­res­sur­ser til lands og sjøs. Fri­vil­lig­he­ten re­pre­sen­te­rer en av Nor­ges vik­tigs­te red­nings­res­sur­ser til lands og til sjøs. Det er vik­tig at de har gode og for­ut­sig­ba­re vil­kår knyt­tet til sitt bi­drag. Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker der­for å styr­ke til­skud­det til de fri­vil­li­ge i red­nings­tje­nes­te. Da vi var i re­gje­ring sør­get vi for be­ty­de­li­ge løft for fri­vil­lig­he­ten. Den sis­te sto­re sats­nin­gen kom i 2013 da vi sør­get for at den fri­vil­li­ge red­nings­tje­nes­ten fikk til­gang til nød­net­tet uten å på­fø­res kost­na­der til drift el­ler investering. Vi økte også mid­le­ne fra seks til nes­ten tyve mil­lio­ner.

De fri­vil­li­ge red­nings­res­sur­se-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.