Klas­sisk påskekrim

Faedrelandsvennen - - KULTUR - CATHRINE SORDAL

PÅSKEKRIM Agatha Chris­tie: Vit­net

TV2

Tid: Mi­ni­se­rie i to de­ler, vi­ses fre­dag 14. og lør­dag 15. april kl. 21.40 Ma­nus: Sarah Phelps, ba­sert på en no­vel­le av Agatha Chris­tie

Agatha Chris­tie byr på en mørk for­tel­ling om øde­lag­te sje­ler og tra­gis­ke skjeb­ner i «Vit­net».

Mi­ni­se­ri­en er ba­sert på Agatha Chris­ties no­vel­le «The Wit­ness for the Prose­cution». Hand­lin­gen fin­ner sted på 1920-tal­let hvor vi mø­ter Emi­ly French (Kim Cat­trall, «Sex and the City»), som er rik, gla­mo­røs og har en umet­te­lig ap­pe­titt på unge menn. Hun inn­le­der et for­hold til den kjek­ke Le­onard Vo­le (Bil­ly How­le), men da hun blir fun­net bru­talt drept, pe­ker be­vi­se­ne mot ham.

I alle fall iføl­ge of­fe­rets hus­hjelp som sier hun så Vo­le løpe fra åste­det rett før hun fant sin kjæ­re ar­beids­gi­ver død, og det hjel­per ikke at det vi­ser seg at Vo­le er satt opp som ene­ar­ving i French sitt tes­ta­ment. Ad­vo­kat John May­hew (To­by Jo­nes), er imid­ler­tid sik­ker på at Vo­le er uskyl­dig, og gjør alt han kan for å be­vi­se det, og fin­ne ut hvem den vir­ke­li­ge mor­de­ren egent­lig er.

Av alle krim­se­rie­ri­ene som vi- ses på tv i pås­ka i år, er vel det­te det nær­mes­te vi kom­mer en klas­sisk påskekrim. Et mord er be­gått, mor­de­ren må fan­ges, og det er ald­ri den du tror som har gjort det. Se­ri­en er full av farge­rike og ek­sen­tris­ke ka­rak­te­rer, og To­by Jo­nes er fa­bel­ak­tig som ad­vo­kat May­hew. 20-talls ko­lo­rit­ten, ko­sty­me­ne og sce­no­gra­fi­en, løf­ter det hele et eks­tra hakk, og for min del er det in­gen påske uten Agatha Chris­tie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.