Se­tes­dals­kul­tur er ver­dens­arv En slik ut­mer­kel­se vil også være vik­ti­ge ar­gu­men­ter for å styr­ke kul­tur­ar­bei­det rundt folke­mu­sik­ken.

Gode kref­ter i Se­tes­dal har sør­get for at den gam­le kul­tu­ren rundt folke­mu­sik­ken kan kom­me på Unescos lis­te over im­ma­te­ri­ell kul­tur­arv. Det vil være en stor sei­er.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Den­ne uken ble det kjent at Se­tes­dals­kul­tu­ren blir Nor­ges kan­di­dat til lis­ten over im­ma­te­ri­el­le kul­tur­arv hos Unesco. Høs­ten 2018 skal det­te av­gjø­res av en in­ter­na­sjo­nal komité el­ler jury i Pa­ris.

Det had­de vært fan­tas­tisk hvis så mye av den gam­le kul­tur­ar­ven i Se­tes­dal ble an­er­kjent og ak­sep­tert som noe av ver­dens vik­tigs­te. Men hvor­for ikke? På dis­se lis­te­ne er fle­re sek­to­rer inn­lem­met og inne­hol­der både kul­tur og na­tur og alt­så – im­ma­te­ri­el­le ver­di­er som ut­dan­ning, vi­ten­skap, kom­mu­ni­ka­sjon og kul­tur. Og Nor­ge er med.

På lis­ten over kul­tur, his­to­rie og na­tur har Nor­ge blant an­net Bryg­gen, Rø­ros, Rju­kan og No­tod­den, Gei­ran­ger- og Nær­øfjor­den og Ur­nes stav­kir­ke in­ne i det gode sel­skap, så vi har be­vist at det er mu­lig å lyk­kes med å frem­heve våre vare­mer­ker.

Se­tes­dal har en unik skatt i sitt folke­mu­sikk­mil­jø. Og som for­kjem­per­ne bak den­ne lan­se­rin­gen også ar­gu­men­te­rer – mye av ar­ven er i dag­lig bruk og høyst le­ven­de. Det er vek­ti­ge po­en­ger.

Se­tes­dals spele­manns­lag har reg­net ut at en pro­sent av inn­byg­ger­ne i Val­le, Byg­land og Byk­le er spil­ler fele og munn­har­pe, fem pro­sent kve­der og 15 pro­sent dan­ser. Og spele­manns­la­get fikk også med seg Rå­det for folke­mu­sikk og folke­dans bak søk­na­den til Kul­tur­de­part­men­tet som nå har be­stemt at det­te blir det nors­ke for­sla­get.

Det er vans­ke­lig å spå hva det kon­kret vil bety om Se­tes­dals-ar­ven skul­le kom­me inn på lis­ten. Men at det vil styr­ke ver­net og stolt­he­ten rundt mil­jø­et, er det in­gen tvil om. En slik ut­mer­kel­se vil også være vik­ti­ge ar­gu­men­ter for å styr­ke kul­tur­ar­bei­det rundt folke­mu­sik­ken, også når det kom­mer til bud­sjet­ter og be­vilg­nin­ger og res­sur­se­ne som må set­tes av til det.

Se­tes­dal er som alle and­re byg­der og byer i sta­dig for­and­ring, ut­satt for sen­tra­li­se­ring og glo­ba­li­se­ring, og i alt det­te lig­ger det fare for at alle sam­funn blir li­ke­re hver­and­re. Vi vet at dia­lek­te­ne opp­over i da­len er tru­et, yng­re ge­ne­ra­sjo­ner snak­ker mind­re dia­lekt enn tid­li­ge­re. Det er på tide med en høy­net be­visst­het rundt ver­di­en av gam­mel arv.

Si­gurd Brok­ke er en sen­tral per­son folke­mu­sikk­mil­jø­et i Se­tes­dal. Nå blir folke­mu­sik­ken fra Se­tes­dal vur­dert til å kom­me inn på Unescos lis­te over im­ma­te­ri­ell kul­tur­arv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.