Tvil om an­sat­tes ano­ny­mi­tet

I en ny med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­se kom­mer ar­beids­mil­jø­et i Søg­ne kom­mu­ne godt ut. KS, som ut­vik­let un­der­sø­kel­sen, er over­ras­ket over at ano­ny­mi­tet ikke ble ga­ran­tert.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

I en ny ar­beids­miljø­un­der­sø­kel­se i Søg­ne kom­mer kom­mu­nen godt ut. De an­sat­te har svart at de gjen­nom­gå­en­de er svært mo­ti­vert for de opp­ga­ve­ne de har.

Det er førs­te gang kom­mu­nen gjen­nom­fø­rer en un­der­sø­kel­se med KS sin 10-fak­tor-me­to­dikk. På alle de ti fak­to­re­ne som må­les, er Søg­ne vur­dert som lands­gjen­nom­snit­tet, el­ler litt bed­re.

Et­ter at un­der­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført, har fle­re av Fædre­lands- ven­nens kil­der ut­trykt uro for at un­der­sø­kel­sen ikke ga­ran­ter­te ano­ny­mi­tet ved be­sva­rel­se­ne.

I et følge­skriv sto det: «Vi prø­ver et­ter bes­te evne å sør­ge for at du er ano­nym når du be­sva­rer den­ne un­der­sø­kel­sen. Al­li­ke­vel kan vi ikke ute­luk­ke at det i noen til­fel­ler vil være mu­lig å kob­le be­sva­rel­sen til en­kelt­per­soner. Der­for må du sam­tyk­ke til at det blir be­hand­let per­son­opp­lys­nin­ger om deg, for å kun­ne sva­re på un­der­sø­kel­sen».

OVER­RAS­KET

An­ne Mar­gre­te Fle­tre, fag­sjef i KS, rea­ge­rer på at med­ar­bei­der­ne i Søg­ne fikk be­skjed om at ano­ny­mi­tet ikke kun­ne ga­ran­te­res da 10-fak­tor­un­der­sø­kel­sen ble sendt ut.

Hun var med på å ut­vik­le 10-fak­tor-opp­leg­get, og hun er med­for­fat­ter av hånd­bo­ken som føl­ger un­der­sø­kel­sen.

– At ano­ny­mi­tet og per­son­vern er iva­re­tatt i en med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­se og at med­ar­bei­der­ne fø­ler seg tryg­ge på det­te, er av­gjø­ren­de for del­ta­kel­se og høy svar­pro­sent, sier Fle­tre.

FORLAGETS ANSVAR

I mot­set­ning til hva noen av avi­sens tip­se­re har trodd, er det imid­ler­tid ikke Søg­ne kom­mu­nes ad­mi­ni­stra­sjon som er an­svar­lig for den om­strid­te for­mu­le­rin­gen om ano­ny­mi­tet. Følge­skri­vet er for­fat­tet av Kom­mune­for­la­get.

– Det­te er et for­slag fra vår side, ikke noe Søg­ne har gjort selv, sier Fatemeh Ria­hi Arne­sen i Kom­mune­for­la­get.

Hun un­der­stre­ker at un­der­sø­kel­sen fak­tisk er ano­nym.

– Noen som job­ber i et ar­beids­mil­jø hvor det har vært en del kon­flik­ter og mis­tenk­som­het le­ser vel det­te som et kraf­tig for­be­hold?

– Vi for­står det nå. Vi må kan­skje se på de for­mu­le­rin­ge­ne. Takk for at du gjør oss opp­merk­som på det­te, sier Arne­sen.

– MOTIVERTE

Råd­mann Kim Høy­er Ho­lum i Søg­ne har fore­lø­pig ikke be­svart Fædre­land­ven­nens hen­ven­del­ser om med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­sen. Vi øns­ket å spør­re ham om en kom­men­tar til for­mu­le­rin­ge­ne rundt ano­ny­mi­tet.

I en ar­tik­kel på Søg­ne kom­mu­nes nett­si­der sier råd­man­nen det­te om re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­sen:

«På kom­mune­nivå må­les Søg­ne på land­snit­tet el­ler høy­ere på samt­li­ge fak­to­rer. Un­der­sø­kel­sen be­kref­ter det inn­tryk­ket jeg har at med­ar­bei­der­ne i Søg­ne kom­mu­ne er motiverte for de opp­ga­ve­ne de skal ut­fø­re, flek­sib­le og opp­le­ver at de har mu­lig­het til å job­be selv­sten­dig. Nå star­ter det vik­ti­ge ut­vik­lings­ar­bei­det i en­he­te­ne og av­de­lin­ge­ne.»

FOTO: TORSTEIN ØEN

I Søg­ne kom­mu­ne fikk man gode re­sul­ta­ter i med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­sen. Men for­mu­le­rin­ger om at ano­ny­mi­tet ikke kun­ne ga­ran­te­res i sva­re­ne, har skapt uro blant en del an­sat­te. Inn­felt: Den om­strid­te teks­ten som sår tvil om ano­ny­mi­te­ten ved med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­sen.

FOTO: FAKSIMILE

KS sitt verk­tøy 10-fak­tor har blitt po­pu­lært i nors­ke kom­mu­ner, og er et forsk­nings­ba­sert verk­tøy for å måle hvor­dan an­sat­te har det på jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.