UNG PSYKISK HELSE

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp), er be­kym­ret over at sta­dig fle­re unge sli­ter psykisk. Svært man­ge av dem er un­der barne­ver­nets om­sorg uten å få den hjel­pen de tren­ger.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Solveig Hor­ne har selv møtt man­ge barn og unge i barne­ver­net. Noen har hatt en opp­vekst pre­get av om­sorgs­svikt, and­re har vært ut­satt for over­grep. At man­ge av dis­se bar­na er på­ført ska­der, også i form av psy­kis­ke li­del­ser, er stats­råd Solveig Hor­ne smer­te­lig klar over.

– Dis­se his­to­rie­ne gjør et sterkt inn­trykk, og jeg lig­ger vå­ken man­ge gan­ger og ten­ker, hva kan jeg gjø­re for å hjel­pe dis­se bar­na?

Hor­ne har fått med seg den ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen på Sør­lan­det, hvor sta­dig fle­re barn og unge ska­der seg selv el­ler tru­er med å ta sitt eget liv.

– Det er en sam­men­satt pro­blem­stil­ling. Det kan være barn som har hatt en ut­ford­ren­de opp­vekst og som ikke har fått den hjel­pen de tren­ger i rett tid. Der­med har de ut­vik­let so­sia­le ut­ford­rin­ger og psy­kis­ke li­del­ser.

Også blant ung­dom ge­ne­relt, ser barne­mi­nis­te­ren en skrem­men­de tendens.

– Det er man­ge ung­dom­mer i dag, spe­si­elt jen­ter, som har et sterkt press på seg. Vi kal­ler dem ofte «ge­ne­ra­sjon pre­sta­sjon». De røy­ker og drik­ker mind­re og har et godt for­hold til for­eld­re­ne sine. Li­ke­vel le­ver de un­der et press som gjør at man­ge sli­ter og ikke ser noen an­nen ut­vei enn å prø­ve å ta li­vet av seg. Det dis­se ung­dom­me­ne tren­ger mer enn noe an­net er tryg­ge og for­ut­sig­ba­re voks­ne, me­ner stats­rå­den. det ikke skal fin­nes hin­der i lov­ver­ket som gjør at barn ikke får den hjel­pen de både tren­ger og har krav på. Fin­nes det ut­ford­rin­ger i lov­ver­ket, må vi få klar be­skjed slik at det kan ret­tes opp.

Barne­mi­nis­te­ren er opp­tatt av at barn og unge i barne­ver­net skal kart­leg­ges så godt som mu­lig, og at bar­net selv skal med­vir­ke, før man av­gjør hvor de skal bo.

– Det er der vi må bli flin­ke­re. Spe­si­elt der bar­net må flyt­te fra det ene fos­ter­hjem­met til det and­re, og så til slutt en­der opp på in­sti­tu­sjon li­ke­vel. Da har vi ikke kart­lagt godt nok hva det bar­net tren­ger.

Også fos­ter­for­eld­re får stør­re ut­ford­rin­ger der­som kart­leg­gin­gen ikke er god nok, me­ner Hor­ne.

– Man­ge fos­ter­for­eld­re på­tar seg opp­ga­ven, og så er kan­skje ikke bar­net godt nok ut­re­det. Der­med får de ut­ford­rin­ger de kan­skje ikke kla­rer å stå i. Hvis de da ikke får tett og god opp­føl­ging, fø­rer det ofte til brudd, noe som gjør det enda ver­re for det bar­net som ikke får den sta­bi­li­te­ten det tren­ger.

Hor­ne me­ner også kom­mu­ne­ne må styr­ke kom­pe­tan­sen i alle ledd. Sam­ti­dig må kom­mune­po­li­ti­ker­ne an­svar­lig­gjø­res både når det gjel­der opp­vekst- og barne­verns­pro­ble­ma­tikk.

– Det er vik­tig at kom­mune­po­li­ti­ker­ne en­ga­sje­rer seg i det­te te­ma­et og ikke bare ro­per på sta­ten for å end­re lov­ver­ket el­ler be om mer res­sur­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.