FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Psykisk helse hos barn i barne­ver­net

● NTNUS forsk­ning vi­ser en fore­komst av psy­kis­ke li­del­ser på hele 76 % blant unge i barne­vern­in­sti­tu­sjo­ner.

● Kun 38 % av dis­se opp­gir at de har fått noen form for psy­kia­trisk hjelp fra spe­sia­list­helse­tje­nes­ten.

● En stu­die fra uni­ver­si­te­te­ne i Oslo og Ber­gen vi­ser at 51% av fos­ter­hjems­barn i al­de­ren 6 til 12 år, fyl­ler kri­te­ri­ene for én el­ler fle­re psy­kis­ke li­del­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.