I dag be­hand­ler jeg meg selv.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: FRANK MERSLAND frank.mersland@fvn.no

hen­ne i en dår­lig til­stand. Hun har også gode er­fa­rin­ger med man­ge av lege­vakts­le­ge­ne som har vur­dert hen­ne.

– Det kom­mer an på hvem du tref­fer på. Er du hel­dig så er det en lege med for­nuft som tar seg tid til å lyt­te og se. Er du uhel­dig mø­ter du en som spør hvor­for du ikke «like godt hop­per fra Varodd­brua for å bli fer­dig med det, i ste­det for å kut­te deg». Jeg har møtt beg­ge de­ler, sier 24-årin­gen.

Fædre­lands­ven­nen har fore­lagt det­te for over­ord­net fag­lig råd­gi­ver for lege­vak­ten i Kris­tian­sand, Dag­finn Haarr.

– Jeg kan på in­gen måte ute­luk­ke at en slik re­plikk har falt i en pres­set si­tua­sjon, sier kom­mune­over­lege Haarr.

HIMMEL OG JORD I BEVEGELSE

Nød­eta­te­ne er for­tvi­let over de man­ge unge men­nes­ke­ne de kom­mer i kon­takt med som tren­ger akutt hjelp. Det sam­me er helse­ve­sen og barne­vern som opp­le­ver at de ikke ev­ner å gi alle en be­hand­ling som fun­ge­rer. Vil­de har i lø­pet av sitt unge liv blitt kjent med fle­re som har valgt å gjø­re det slutt frem­for å fort­set­te å kjem­pe for å ta til­ba­ke kon­trol­len over sitt eget liv.

– Had­de jeg vært i psy­kia­tri­en og visst at det sto et liv på spill, had­de jeg satt himmel og jord i bevegelse for å red­de ved­kom­men­de uav­hen­gig av lov­verk og pa­ra­gra­fer. Det li­vet er like mye verdt som alle and­res. Jeg tror jeg skjøn­ner hvor­dan man­ge ten­ker. Hvis de er som jeg var, er de de­spe­ra­te. De får pa­nikk og er red­de for å bli av­vist. Jeg tenk­te til og med at hvis jeg dør så læ­rer de kan­skje litt mer om hva som skal til for å hjel­pe, sier Vil­de.

Hen­nes sis­te in­sti­tu­sjons­opp­hold ble av­slut­tet vår­en 2016. Hun fikk be­skjed om at hun måt­te være ute in­nen 1. juni. I en sam­ta­le med en av de an­sat­te bret­tet hun ut fø­lel­se­ne sine. Hun fikk klar be­skjed om at in­gen kun­ne stop­pe hen­ne fra å ta sitt eget liv så len­ge hun ikke var psy­ko­tisk. Vil­de ble både lei seg og for­ban­net, og i ren af­fekt sa hun at hun «kun­ne kver­ket» noen.

– Sam­ta­len end­te i en rap­port som for­tal­te at jeg had­de frem­satt draps­trus­ler. I en se­ne­re rap­port dan­net den­ne ut­ta­lel­sen grunn­la­get for en be­skri­vel­se om at jeg «ut­gjor­de en trus­sel for sam­fun­net». Jeg, som tid­li­ge­re ble om­talt som suici­dal, ble plut­se­lig sett på som en trus­sel mot de rundt meg.

BE­HAND­LER SEG SELV

Hun ble til­budt et bo­til­bud i en brakke­by sam­men med rus­mis­bru­ke­re, men tak­ket nei. Hun fikk et­ter hvert et bo­til­bud i en kom­mu­ne uten­for Kris­tian­sand. På det mes­te gikk Vil­de på åtte for­skjel­li­ge medi­ka­men­ter sam­ti­dig. Hun bru­ker ikke tab­let­ter len­ger. Med unn­tak av en fri­vil­lig døg­n­inn­leg­gel­se for noen må­ne­der si­den har hun holdt seg uten­for psy­kia­tri­en.

– I dag be­hand­ler jeg meg selv. Når jeg får tan­ker om at «nå vil jeg bare bort» be­nyt­ter jeg fire spørs­mål som psy­ko­lo­gen jeg har hatt mest med å gjø­re lær­te meg. – Hvil­ke da?

– Hva er re­ak­sjo­nen? Hvor­for får jeg den? Hvor­dan tak­ler jeg den og hva kan jeg lære til nes­te gang?

– Hva ten­ker du når du ser unge som gjen­tat­te gan­ger hav­ner i vans­ke­li­ge si­tua­sjo­ner i dag?

– Jeg ten­ker «hold ut». Selv om jeg har vært gjen­nom mye, er jeg glad jeg er her i dag.

Hun trek­ker gen­se­ren rundt krop­pen. På den øvers­te de­len av brys­tet har hun en godt syn­lig ta­to­ve­ring. Den le­ser «What goes around, co­mes around».

– Det hand­ler om kar­ma. En dag må folk stå til ansvar for det de ikke har gjort, sier Vil­de Fa­re­mo Sib­bern.

Sør­lan­det syke­hus HF, hvor Vil­de har fått mye av sin be­hand­ling, er fri­tatt fra taus­hets­plik­ten. Syke­hu­set øns­ker ikke å be­nyt­te seg av sin til­svars­rett i den­ne sa­ken.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ti år et­ter at hun selv tok kon­takt med barne­ver­net, har Vil­de Fa­re­mo Sib­bern tatt ansvar for sin egen hver­dag.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Den­ne ta­to­ve­rin­gen hand­ler om at alle en dag skal stå til ansvar for det de har gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.