Stop­per bygge­ar­beid et­ter fall­ulyk­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Glenco­re stop­per alt av ar­beid på ny­byg­get fram til år­sa­ken av fall­ulyk­ken blir klar­lagt.

– Det blir ikke noe ar­beid på byg­get før vi har fått klar­het i den di­rek­te og ba­ken­for­lig­gen­de år­sa­ken til ulyk­ken. Det kan ta tid, sier Glenco­re-di­rek­tør Øi­vind Sten­stad.

Tors­dag etter­mid­dag falt en 21 år gam­mel ar­bei­der 1215 me­ter un­der for­ska­lings­ar­beid på nik­kel­ver­kets ny­bygg i Han­ne­vi­ka. 21-årin­gen ble al­vor­lig ska­det og er nå inn­lagt på syke­hus.

– Ulyk­ken skjed­de un­der ar­beid med en glide­for­ska­ling. Noe mer kan jeg egent­lig ikke si. Hen­del­ses­for­lø­pet skal nå kart­leg­ges av po­li­ti­et, sier Sten­stad.

FALT FRA HENGESTILLAS

Ver­ken Sten­stad el­ler po­li­ti­et kun­ne fre­dag ikke si noe mer om til­stan­den til 21-årin­gen. Man­nen skal ha vært be­visst da po­li­ti­et kom til ste­det.

– Opp­lys­nin­ge­ne vi har fått ty­der på at han falt fra et hengestillas. Det­te hang 15 me­ter over bak­ken, langs den ene veg­gen in­ne i byg­get, sier etter­forsk­nings­le­der Fro­de Smith ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon.

21-årin­gen skal ha vært ale­ne i stil­la­set da han falt.

– Det ser ikke ut til at det var noen som så selve ulyk­ken, sier Smith.

ORIENTERTE DE AN­SAT­TE

Smith opp­ly­ser at po­li­ti­et var til­ba­ke på ste­det i går.

– Det er kri­mi­nal­tek­ni­ke­re på ste­det som fort­set­ter sine un­der­sø­kel­ser, sam­men med Ar­beids­til­sy­net. Vi har også sendt en tak­tisk etter­fors­ker, sier Smith.

Han had­de fre­dag etter­mid­dag ikke snak­ket med po­li­ti­et som har vært på ste­det, og tar for­be­hold om at de kan ha fått nye opp­lys­nin­ger.

21-årin­gen var an­satt i en­tre­pre­nør­fir­ma­et Kru­se Smith. Fre­dag for­mid­dag had­de Glenco­re og Kru­se Smith et fel­les møte for å ori­en­te­re de an­sat­te.

– Be­drifts­helse­tje­nes­ten var også til ste­de. Den vil bi­stå an­sat­te et­ter be­hov, sier Glenco­re-di­rek­tør Sten­stad.

STOP­PER AR­BEID

Iføl­ge Sten­stad er det ikke ak­tu­elt å star­te opp ar­bei­det når ulyk­kes­ste­det blir fri­gitt av po­li­ti­et. Han opp­ly­ser at Glenco­re vil grans­ke hen­del­sen i sam­ar­beid med Kru­se Smith.

– Det er to fa­ser et­ter en slik ulyk­ke. Når po­li­ti­et er fer­dig med sine un­der­sø­kel­ser vil ste­det bli fri­gitt. Men det vil ikke bli star­tet noe ar­beid før vi vet mer om hva som skjed­de, sier Sten­stad.

Til­syns­le­der Øy­vind Arne­gård be­kref­ter at Ar­beids­til­sy­net er i gang med å grans­ke ulyk­ken.

– Vi har hatt en be­fa­ring på ulyk­kes­ste­det. I for­kant ble vi in­for­mert om at ar­bei­det er stop­pet. Det ten­ker vi er for­nuf­tig, så len­ge man ikke vet hva som var år­sa­ken til ulyk­ken, sier Arne­gård.

FOTO: ERLEND OLSBU

Den 21 år gam­le man­nen falt fra et hengestillas på inn­si­den av det­te byg­get og lan­det på be­tong­gul­vet 12-15 me­ter un­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.