FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no -

Lo­ven om an­set­tel­ser

● Hvor­dan et of­fent­lig or­gan skal ly­se ut stil­lin­ger er hjem­let i blant an­net tje­neste­manns­lo­ven § 2. Der he­ter det:

● «Le­di­ge em­be­te el­ler stil­ling skal kunn­gjø­res of­fent­lig, om ikke an­net er fast­satt i for­skrift, reg­le­ment el­ler ta­riff­av­ta­le».

● I ar­beids­miljø­lo­ven § 14–1 he­ter det dess­uten: «Ar­beids­gi­ver skal in­for­me­re ar­beids­ta­ker­ne om le­di­ge stil­lin­ger i virk­som­he­ten. Inn­leid ar­beids­ta­ker skal in­for­me­res på til­sva­ren­de måte». ver og for­skrif­ter.

– Vi har det tra­velt med å kom­me i gang, og jo, jeg er sik­ker på at vi har fulgt alle lo­ver.

– Men hvor­for er kun råd­men­ne­ne spurt? Kom­mu­ne­ne har til sam­men 2500 an­sat­te der sik­kert fle­re kun­ne tenkt seg en slik stil­ling?

– Vi me­ner at det er råd­men­ne­ne som har den kom­pe­tan­sen vi tren­ger.

Både Lin­des­nes-råd­mann Ru­ne Stok­ke og Man­dal-råd­mann Ire­ne Lun­de had­de i for­kant gitt be­skjed om at de ikke vil­le ha stil­lin­gen. Ver­ken Lun­de el­ler Stok­ke vil kom­men­te­re pro­ses­sen.

Stus­vik skal nå vir­ke i pro­sjekt­le­der­stil­lin­gen i et år. Et­ter det skal det an­set­tes en råd­mann et­ter eks­tern ut­lys­ning.

– IKKE NOE KRITIKKVERDIG

Ho­ved­til­lits­valgt for Fag­for­bun­det i Lin­des­nes, Åse Bryn, har vært in­volvert i pro­ses­sen med pro­sjekt­le­der­stil­lin­gen. Hun sier at på grunn av at det has­tet med å få kva­li­fi­ser­te inn i den mid­ler­ti­di­ge stil­lin­gen, har det ikke vært tid til å ly­se den ut.

– Jeg me­ner det ikke har fore­gått noe kritikkverdig i pro­ses­sen. Men jeg er na­tur­lig­vis enig i at man som skal be­stre­be seg på ut­lys­nin­ger av alle type kom­mu­na­le stil­lin­ger, sier hun.

Ho­ved­til­lits­valgt i syke­plei­er­for­bun­det i Man­dal kom­mu­ne, Rut Hovd Olai­sen, sier det sam­me. Hun har del­vis vært med i dis­ku­sjo­nen rundt stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.