Vann­scoo­ter­re­strik­sjo­ner: – Kris­tian­sand bur­de øns­ke vann­sport vel­kom­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Vann­scoo­ter­mot­stan­der­ne i Kris­tian­sand vant fram i førs­te run­de.

By- og miljø­ut­val­get øns­ker ikke å fjer­ne da­gens re­strik­sjo­ner.

– For å ta den helt ut; skal vi kun til­la­te seil­bå­ter? Sør­lan­det og Kris­tian­sand bør øns­ke vann- sport høyst vel­kom­men. Hvis ikke det er rom for vann­scoo­ter­kjø­ring er det sør­landsk sid­rum­pet­het på sitt ver­ste, ut­tal­te ut­valgs­le­der Sti­an Stor­buk­ås (Frp) un­der de­bat­ten tors­dag.

Sam­men med Høy­re dan­net han mindre­tal­let. Stor­buk­ås me­ner det blir feil om det er greit å brå­ke i ei jol­le, men ikke med vann­scoo­ter.

– Sør­lan­det og skjær­går­den for­bin­der jeg med van­lig båt­tra­fikk og sjek­ter. Vann­scoo­ter er et le­ke­tøy, jeg har prøvd selv, og det er gøy­ere jo for­te­re man kjø­rer, på­pek­te Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap).

For­skrif­ten fra 2013, som Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet øns­ker å opp­he­ve, re­gu­le­rer vann­scoo­ter­kjø­ring til sjøs in­nen­for en sone på 400 me­ter fra land.

Her er det kun til­latt med trans­port­kjø­ring i maks fem knop, og med stø kurs.

Be­grun­nel­sen for å opp­he­ve vann­scoo­ter­for­skrif­ten er at re­gje­rin­gen ikke øns­ker å for­skjells­be­hand­le vann­scoo­ter og and­re fri­tids­far­tøy.

– Vann­scoo­ter­bru­ker­ne har øde­lagt for seg selv. Vel­dig man- ge kjø­rer alt­for fort der de ikke skal kjø­re fort, men­te Pet­ter Be­ne­stad (V).

Om tre uker av­gjør for­mann­ska­pet en­de­lig hva Kris­tian­sand skal ut­ta­le i hø­rin­gen.

Råd­man­nen er klar på at føl­ge­ne av å opp­he­ve for­skrif­ten er økt vann­scoo­ter­ak­ti­vi­tet i skjær­går­den, noe han ad­va­rer mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.