– Hvor­for skal mus­li­mer få fle­re ret­tig­he­ter enn and­re?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Frp Froland er sterkt imot at det skal av­set­tes egne grav­plas­ser til mus­li­mer når kom­mu­nen skal ut­vi­de kirke­går­den.

– Jeg sy­nes ikke at mus­li­mer tren­ger en egen plass på kirke­går­den. Hver­ken bud­dhis­ter el­ler hin­du­er har i dag egne om­rå­der. Hvor­for skal mus­li­me­ne få spe­si­el­le ret­tig­he­ter? spør Odd­var Østreim fra Frp Froland.

De­bat­ten kom fram un­der tors­da­gens kom­mune­styre­møte i Froland. Råd­man­nen fore­slo en ut­vi­del­se av kom­mu­nens kirke­gård med over 500 grav­plas­ser. Iføl­ge Fro­len­din­gen in­ne­bæ­rer ut­vi­del­sen blant an­net urne­gra­ver og egne plas­ser til mus­li­mer. Frp sa seg sterkt uenig.

Ut­vi­del­sen an­tas å kun­ne gi nok ka­pa­si­tet for man­ge år frem­over. Østreim pre­si­se­rer at han er po­si­tiv til ut­vi­del­sen, men me­ner at det ikke bur­de set­tes av et eget om­rå­de for mus­li­mer.

– Når folk dør må de kun­ne grav­leg­ges på sam­me sted, vi bur­de ikke dele inn et­ter tros­sam­funn. For meg blir det like ab­surd som om jeg skul­le kre­ve å grav­leg­ges på et an­net sted enn med­lem­mer fra Ar­bei­der­par­ti­et, sier han.

Østreim me­ner at inn­byg­ger­ne vil se pro­ble­met med tid.

– Det er blant an­net ikke av­klart om en mus­limsk grav kan slet­tes et­ter 20 år slik som en kris­ten grav kan, det tror jeg kan med­føre fle­re pro­ble­mer. Jeg an­tar der­for at det­te blir slik som det all­tid gjør – folk vil se hvor galt det er med tid, sier han.

Frp fore­slo der­for å fjer­ne de­len av for­sla­get som om­hand­let de mus­lims­ke om­rå­de­ne. Iføl­ge Fro­len­din­gen fikk par­ti­et kun med­vind fra Frps tre egne kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­ter. Frps for­slag ble ned­stemt, og det er nå av­satt 6,1 mil­lio­ner kro­ner til ut­vi­del­sen av Fro­lands kirke­gård.

– Jeg sy­nes det er dumt. Hva om det en dag blir for få grav­plas­ser for kom­mu­nens krist­ne, og det fort­satt er le­di­ge plas­ser på de mus­lims­ke om­rå­de­ne. Skal de krist­ne nek­tes å grav­leg­ges i Froland da? spør Østreim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.