Til og med inn­fød­te kris­tian­san­de­re sier Tof­dals­elva.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

– Vi har hatt to lyk­ke­li­ge pe­rio­der, fra fe­bru­ar 2013 til mars 2014 og fra de­sem­ber 2014 til mars 2015, opp­lys­te Tor­bjørn Just­nes, styre­med­lem i Tveit his­to­rie­lag og den som har ført kam­pen for Tof­dal i frems­te lin­je.

Han snak­ket om pe­rio­de­ne et­ter at Sta­tens Kart­verk god­kjen­te Tof­dals­elva, Tof­dals­fjor­den og Tof­dals­vei­en, og før klage­nemn­da for navne­sa­ker sa at elva og vei­en skal skri­ves med p.

Ons­dag etter­mid­dag inn­kal­te Just­nes til presse­kon­fe­ran­se på ba­sen til his­to­rie­la­get i Knar­re­stad, kloss ved den vak­re elva det­te hand­ler om.

Der møt­te også Ar­ne Ro­sen­vold fra Rande­sund his­to­rie­lag, Ernst Hå­kon Jahr fra Aka­de­mia og navne­ko­mi­te­en i Kris­tian­sand, Ha­rald Sødal fra den sam­me ko­mi­te­en og Chris­ti­ans­sands By­selskab og Tryg­ve Emil Tønne­sen fra Tveit his­to­rie­lag.

Pluss Bir­ke­nes­avi­sas ut­send­te, Truls Thon­hau­gen.

Alle kalt inn for å gjø­re kjent at alle nevn­te for­enin­ger har drøf­tet el­vas navn på sine års­mø­ter, og så å si en­stem­mig ved­tatt at den skal skri­ves med f.

Stave­må­ten til­tre­des også av Flek­ker­øy his­to­rie­lag, som ikke var re­pre­sen­tert ved el­vas bredd.

I re­fe­ra­tet fra By­selska­bet står det at sa­ken ble ved­tatt mot én stem­me.

Ernst Hå­kon Jahr snak­ket om en an­nen og langt mer be­svær­lig stem­me. Den til­hø­rer pro­fes­sor In­ge Sær­heim i den nevn­te klage­nemn­da.

– Det er han som står bak nemn­das av­vis­ning av kart­ver­kets kon­klu­sjon. Det er han som har fått nemn­da med på at elva skal skri­ves med p.

– Men Sær­heims be­grun­ner stand­punk­tet med en 500 år gam­mel skrift­lig tra­di­sjon. Er ikke det grun­dig nok?

– Nei. Hans tolk­ning kan ikke være i tråd med navne­lo­vens ord­lyd og in­ten­sjo­ner, men­te Jahr. Tor­bjørn Just­nes ut­dy­pet: – Ned­ar­vet ut­ta­le skal lig­ge til grunn for nor­me­ring av steds­navn. Dess­uten ble skrift­li­ge Top­dals­fjor­den etab­lert i danske­tida. Jahr ut­dy­pet yt­ter­li­ge­re:

– Det er et ugjen­dri­ve­lig fak­tum, som støt­tes av samt­li­ge steds­navn­kon­su­len­ter i lan­det, norsk­fag­li­ge mil­jø­er ved uni­ver­si­te­te­ne.

– Til og med inn­fød­te kris­tian­san­de­re sier Tof­dals­elva, opp- navne­ko­mi­te­en i Kris­tian­sand lys­te Ha­rald Sødal.

– Hva inn­flyt­te­re sier, er ikke re­le­vant, men­te alle ved el­vas bredd.

De kre­ver at sa­ken kom­mer til klage­nemn­das bord en tred­je gang.

HA­RALD SØDAL,

FOTO: LARS HOLLERUD

På Tveit his­to­rie­lags base i Knar­re­stad møt­tes Tor­bjørn Just­nes (f.v.), Ar­ne Ro­sen­vold, Ha­rald Sødal og Ernst Hå­kon Jahr i nok et for­søk på å er­stat­te f med p i el­vas navn.

FOTO: LARS HOLLERUD

Også Truls Thon­hau­gen fra Bir­ke­nes­avi­sa snak­ket med Ha­rald Sødal, Ar­ne Ro­sen­vold, Ernst Hå­kon Jahr, Tor­bjørn Just­nes og Tryg­ve Emil Tønne­sen om det be­svær­li­ge nav­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.