– Fikk meg en stor vek­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: DAMARES STENBAKK damares.stenbakk@krs­by.no -

Jente­gjen­gen i russe­bi­len «Ad Un­das» fikk seg en pro­mille­vek­ker un­der tra­fikk­sik­ker­hets­re­bu­sen hos Sta­tens veg­ve­sen.

Tors­dag ble årets russe­bil­kon­troll og tra­fikk­sik­ker­hets­re­bus ar­ran­gert hos Sta­tens veg­ve­sen på Ri­ge. Ni av 45 kon­trol­ler­te russebiler ble god­kjent. Res­ten av russe­bi­le­ne må inn til ny kon­troll, men de fikk kjø­re vi­de­re tors­dag.

«Ad Un­das» var alt­så en av fle­re bi­ler som fikk russe­bil-ob­la­ten, som gjør at kjøre­tøy­et ikke tren­ger å bli like nøye sjek­ket i sei­ne­re kon­trol­ler. For å bli god­kjent må alt ut­styr, som gir og sete­bel­ter, være i or­den.

VIK­TIG REBUS

Rus­sen måt­te gjen­nom pro­mil­le­si­mu­la­tor, be­sø­ke et ulyk­kes­sted, og få in­for­ma­sjon fra po­li­ti og Røde Kors om hva som er vik­tig å ten­ke på un­der uli­ke si­tua­sjo­ner i russe­tida.

– Vi har lært mye vi ikke viss­te var vik­tig å kun­ne. Sam­ti­dig er det mye vi kan, som vi ikke tenk­te over, for­tel­ler Vil­de Grøn­li Berg i bi­len «Ad Un­das».

Jen­te­ne me­ner tors­da­gens opp­legg er svært vik­tig å ta med seg vi­de­re i russe­tida.

– Det­te sy­nes vi er nyt­tig in­for­ma­sjon med tan­ke på russe­tida i bil. Det er vel­dig vik­tig at de går gjen­nom hva vi må pas­se på og hva vi må for­hol­de oss til, sier Berg.

PROMILLEREBUS

Sta­tens veg­ve­sen var på plass for å gi rus­sen gode råd. De­ret­ter var det pro­mil­le-re­bu­sen som sto for tur, hvor man tar på seg bril­ler som si­mu­le­rer be­ru­sel­se.

– Der fikk jeg meg en stor vek­ker! Jeg for­står jo nå hvor­for jeg skri­ver mye feil i fyl­la. Det var også vel­dig vans­ke­lig å gå, noe man hel­ler ikke ten­ker over når man er full, for­tel­ler Vil­de og ler.

– Man for­står al­vo­ret i det når man tar på bril­le­ne. Noen for­ven­ter de skal kjø­re når de er ful­le, så un­der re­bu­sen for­står man vir­ke­lig at det er noe man bør være mer ob­ser­vant på, for­kla­rer Ma­ren.

Og et­ter god­kjent bil og full­ført rebus er jen­te­ne svært klar for å fei­re 13 års skole­gang med rus­brus og mu­sikk pum­pen­de fra russe­bi­len.

– Vi skal lade opp i pås­ka og star­te for fullt et­ter det, sier jen­te­ne smi­len­de.

SØRLANDSRUSSEN KAN BIL

Til tross for at 36 russebiler må kon­trol­le­res på nytt, me­ner in­spek­tør i Sta­tens veg­ve­sen i Kris­tian­sand, Thor-in­ge Ko­støl, at sørlandsrussen er godt opp­lys­te og flin­ke med ved­li­ke­hold av bil.

– Det er all­tid spen­nen­de med russ, de er godt opp­lys­te. Vi hå­per vi kan hjel­pe med tra­fikk­sik­ker­het og sjek­ke bi­le­ne, sier han.

– Men om det skul­le skje noe med bi­len en­ten et­ter sjekk el­ler un­der russe­tida, hva an­be­fa­ler du å gjø­re da?

– Få det i or­den og kjør vi­de­re! Man skal jo ha det gøy i den­ne ti­den, det er der­for man kjø­per russe­bil. Men det er fort­satt vik­tig med sik­ker­het, det er noen som øns­ker dem hjem igjen, av­slut­ter han.

For or­dens skyld: I fjor måt­te 32 av 40 russebiler kon­trol­le­res på nytt.

FOTO: DAMARES STENBAKK

Russe­jen­te­ne i bi­len «Ad Un­das» er stor­for­nøyd med all lær­dom fra tors­da­gens kon­troll. Russe­bi­len be­står av Ma­ren San­da­ker (f.v.), Ca­mil­la Svend­sen, Vil­de Grøn­li Berg og Mo­na Ven­nesland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.