Vei til Man­dal langt mer lønn­som enn ring­vei

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Nye be­reg­nin­ger vi­ser at ny mo­tor­vei mel­lom Kris­tian­sand og Man­dal er blant de mest lønn­som­me strek­nin­ge­ne Nye Vei­er skal byg­ge ut de kom­men­de åre­ne.

Ring­vei­en rundt Kris­tian­sand er der­imot blant de minst lønn­som­me.

– Det­te drei­er seg om hvil­ke ring­virk­nin­ger en vei har. En vei mel­lom Kris­tian­sand og Man­dal bin­der sam­men to sto­re bo- og ar­beids­mar­ke­der, mens en ring­vei mer er en ka­pa­si­tets­for­ster­king, sier Finn Aas­mund Hobbesland, di­rek­tør for plan­pro­ses­ser og sam­funns­kon­takt i Nye Vei­er.

I en ny rap­port har Vis­ta Ana­ly­se reg­net på de to­ta­le ring­virk­nin­ge­ne av å byg­ge ny vei. Selv om tal­le­ne er usik­re, vi­ser de uan­sett li­ke­vel sto­re for­skjel­ler mel­lom vei­pro­sjek­te­ne.

Mens Kris­tian­sand-man­dal er et sam­funns­øko­no­misk lønn­somt pro­sjekt, vil ikke ring­vei­en rundt Kris­tian­sand være det.

FORSKJELL

Ut­byg­ging av Kris­tian­sandMan­dal vil star­te i 2018 el­ler 2019, mens ring­vei­en kan kom­me helt i slut­ten av Nye Vei­ers ut­byg­gings­pe­rio­de. Det vil si et­ter 2030.

De nye tal­le­ne sier det­te om for­skjel­len mel­lom de to pro­sjek­te­ne.

En mo­tor­vei mel­lom Kris­tian­sand og Man­dal vil kos­te 7,6 mil­li­ar­der, mens ring­virk­nin­ge­ne er be­reg­net til ni mil­li­ar­der.

En ring­vei rundt Kris­tian­sand vil kos­te 6,1 mil­li­ar­der, mens ring­virk­nin­gen er fire mil­li­ar­der.

Mo­tor­vei mel­lom Man­dal og Vi­ge­land vil kos­te 7,8 mil­li­ar­der, mens ring­virk­nin­ge­ne er be­reg­net til 8,7 mil­li­ar­der. I rap­por­ten kom­mer det fram at be­folk­nin­gen i kom­mu­ne­ne er av­gjø­ren­de. Når det er små kom­mu­ner som knyt­tes sam­men, blir nyt­ten mind­re.

STYR­KET KON­KLU­SJON

En ny vei til Man­dal vil star­te på Brei­myr. Strek­nin­gen på 18,3 km skal et­ter pla­nen være fer­dig i 2021.

– Den­ne rap­por­ten styr­ker kon­klu­sjo­nen om at det­te er en vik­tig strek­ning å få byg­get ut. Det at vi får knyt­tet bo- og ar­beids­mar­ked sam­men har en til­leggs­ver­di ut over det vi har be­reg­net i de tra­di­sjo­nel­le mo­del­le­ne, sier Hobbesland.

I ut­reg­nin­ge­ne har man sett på for­hold som tids­be­spa­rel­se, sik­ker­het og ut­slipp. I til­legg har man sett på ef­fek­ten av at be­drif­ter kom­mer nær­me­re hver­and­re, økt ar­beids­inn­sats som føl­ge av kor­te­re reise­tid og stør­re kon­kur­ran­se i ar­beids­li­vet.

Nye Vei­er er nå i dia­log med Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet om en ny bom­penge­pro­po­si­sjon for hele strek­nin­gen mel­lom Kris­tian­sand og Lyng­dal. Den­ne vil tid­ligst bli ved­tatt av Stor­tin­get før som­mer­en.

ILLUSTRASJON: SWECO

En ny mo­tor­vei fra Kris­tian­sand til Man­dal er kost­nads­be­reg­net til 7,6 mil­li­ar­der. Ring­virk­nin­ge­ne vil være ni mil­li­ar­der iføl­ge ny rap­port,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.