Vil bru­ke opp 48 mill før sam­men­slå­ing

Faedrelandsvennen - - NYHETER - STEINAR VINDSLAND

– Det­te er po­pu­lis­tisk, sier Tor­unn Ostad (H) op­po­si­sjons­le­der i Aust-ag­der fyl­kes­ting.

Hun rea­ge­rer kraf­tig på et ved­tak over bor­det i fyl­kes­ut­val­get i Aust-ag­der tirs­dag. Der skul­le po­li­ti­ker­ne i ut­gangs­punk­tet bare gjø­re noe små end­rin­ger i for­mu­le­rin­ge­ne på hvor­dan og hva de skal bru­ke pen­ge­ne i buf­fer­fon­det for kon­se­sjons­kraft­inn­tek­ter.

Det­te fon­det rå­det over 48 mil­lio­ner kro­ner, som tid­li­ge­re er brukt til blant an­net vei­pro­sjek­ter og næ­rings­ut­vik­ling.

Fyl­kes­ut­val­gets fler­tall valg­te i ste­det for små­jus­te­rin­ger å fore­slå å av­vik­le hele fon­det in­nen ag­der­fyl­ke­ne skal slås sam­men i 2020, og ba fyl­kes­råd­man­nen kom­me med for­slag til hvor­dan pen­ge­ne skal bru­kes.

– Der­som Vest-ag­der fin­ner på å hive seg på den sam­me ka­ru­sel­len med å bru­ke opp fond og ta opp mer lån for at ikke noe skal kom­me oss i Aust til gode, så blir ett Ag­der dår­lig rus­tet til å ta fatt på ut­ford­rin­ge­ne vi har. Og det blir inn­byg­ger­ne som ta­per på det, sier Ostad i en epost.

Fyl­kes­ord­fø­rer Tellef In­ge Mør­land (Ap) for­sva­rer ved­ta­ket:

– Når Ostads re­gje­rings­kol­le­ger har re­du­sert kraf­tig på re­gio­na­le ut­vik­lings­mid­ler og inn­tek­te­ne fra kon­se­sjons­kraft syn­ker, me­ner vi det er rik­tig å iverk­set­te til­tak for å styr­ke næ­rings­ut­vik­lin­gen i Aust-ag­der, sier Mør­land.

Han pe­ker på at fon­det er byg­get opp av inn­tek­ter skapt i AustAg­der, og at fyl­ket lig­ger på landstop­pen i ar­beids­le­dig­het.

Mør­land un­der­stre­ker at det skal fore­tas en grun­dig vur­de­ring av hva pen­ge­ne even­tu­elt skal bru­kes på, og at de ikke vil bli sløst bort.

Men først skal sa­ken en­de­lig av­gjø­res i fyl­kes­tin­get i Aust-ag­der 24. april.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

I 2020 skal Aust- og Vest-ag­der bli ett. Men først vil fyl­kes­ut­val­get i Aust bru­ke opp 48 mil­lio­ner kro­ner i fond.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.