An­gi­ve­lig ter­ror­an­grep i S

Minst tre men­nes­ker skal være drept da en laste­bil kjør­te inn i en folke­meng­de i en gå­gate i Stockholm. Po­li­ti­et tror det var en ter­ror­ak­sjon.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

En re­por­ter fra Sve­ri­ges Ra­dio sier at han har sett minst fem døde, og po­liti­folk på ste­det opp­ly­ser at minst tre men­nes­ker ble drept og åtte skadd da en kap­ret laste­bil kjør­te rett inn i gå­ga­ten Drott­ning­gatan.

Da Fædre­lands­ven­nen gikk i tryk­ken i går etter­mid­dag meld­te Svensk sik­ker­hets­po­li­ti (Sä­po) at minst to men­nes­ker var døde et­ter hen­del­se­ne i Stockholm sen­trum.

– Jeg så folk med tep­per over seg. Hele krop­pen de­res var dek­ket, for­tel­ler et øyen­vit­ne.

Svensk po­li­ti og stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven be­kref­ter at det er mis­tan­ke om en ter­ror­ak­sjon, og si­tua­sjo­nen var fre­dag etter­mid­dag uav­klart.

Stock­holms inn­byg­ge­re ble bedt om å hol­de seg unna sen­trum av byen og T-ba­nen i den svens­ke ho­ved­sta­den ble inn­stilt.

PÅGRIPELSE

Po­li­ti­et opp­lys­te først at det fant sted en skudd­veks­ling ved Frid­hems­plan, men det­te ble se­ne­re de­men­tert.

Det kom også mel­din­ger om sky­ting på Drott­ning­gatan, men hel­ler ikke det­te er be­kref­tet.

Én per­son skal være på­gre­pet ved Kla­ra Nor­ra Kyr­ko­gatan, men det er uklart om den­ne på­gri­pel­sen har sam­men­heng med hen­del­sen i Drott­ning­gatan.

NTB SCANPIX

En laste­bil kjør­te inn i en men­neske­meng­de på Drott­ning­gatan i Stockholm sen­trum i går etter­mid­dag. Po­li­ti­et tror det kan være en ter­ror­ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.