Pu­tin vil lede møte i Sik­ker­hets­rå­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

Russ­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin kal­ler USAS an­grep mot en sy­risk flybase for brudd på folke­ret­ten og vil selv lede et haste­møte i FNS sik­ker­hets­råd.

Russ­land har bedt om et haste­møte i Sik­ker­hets­rå­det for å dis­ku­te­re det ame­ri­kans­ke ra­kett­an­gre­pet, og Pu­tin rei­ser selv til New York for å lede mø­tet, opp­ly­ser Kreml.

Russ­land etter­ly­ser be­vi­ser for at sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker be­nyt­tet kje­mis­ke vå­pen i et an­grep mot den opp­rørs­kon­trol­ler­te små­byen Khan Sheik­houn i Id­lib-pro­vin­sen den­ne uka, slik USA hev­der.

USAS an­grep natt til fre­dag var et svar på det­te an­gre­pet, som skal ha kos­tet minst 86 men­nes­ker li­vet, men Pu­tins tals­mann Dmi­trij Peskov kal­ler det «et på­skudd».

Peskov vi­ser til at Sy­rias lag­re og pro­duk­sjons­an­legg for kje­mis­ke vå­pen ble øde­lagt un­der in­ter­na­sjo­nalt opp­syn i 2014 og av­vi­ser at As­sad har gjemt unna sli­ke vå­pen.

– Det fak­tum at det sy­ris­ke mi­li­tæ­rets lag­re med kje­mis­ke vå­pen ble øde­lagt, ble do­ku­men­tert og be­kref­tet av Or­ga­ni­sa­sjon for for­bud mot kje­mis­ke vå­pen (OPCW), sier Peskov.

Russ­land be­stri­der ikke at sy­ris­ke fly an­grep Khan Sheik­houn, men hev­der at strids­gas­sen som tro­lig tok li­vet av man­ge men­nes­ker, kom fra en av opp­rø­rer­nes vå­pen­fab­rik­ker som ble truf­fet.

Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) og fle­re nors­ke po­li­ti­ke­re støt­ter det ame­ri­kans­ke ra­kett­an­gre­pet mot en sy­risk mi­li­tær­base. And­re er mer usik­re.

Uten­riks­mi­nis­te­ren be­teg­ner det som an­tas å være et gass­an­grep fra det sy­ris­ke re­gi­met som gru­somt, og sier det med all ty­de­lig­het vi­ser Sy­ria­kri­gens bru­ta­li­tet.

– Si­tua­sjo­nen er kom­pli­sert. Men fra norsk side har vi for­stå­el­se for at det ble rea­gert et­ter det gru­som­me an­gre­pet tid­li­ge­re i uka. An­gre­pet sy­nes å være be­gren­set og kon­sen­trert til mi­li­tæ­re mål, skri­ver Bren­de, som opp­ly­ser til NTB at Norge ble vars­let på mi­li­tæ­re ka­na­ler kort tid før an­gre­pet fant sted.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H), som er på of­fi­si­elt be­søk i Ki­na, vil imid­ler­tid ikke kom­men­te­re hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.