Kom­pakt­byen – er det ideal­byen?

Faedrelandsvennen - - MENING - HA­RALD SØDAL

Ja, men bare un­der svært snev­re for­ut­set­nin­ger.

●● Histo­ri­en gjen­tar seg. Med jev­ne mel­lom­rom duk­ker det opp «gu­ru­er» med nye by­plan­leg­gings­ide­er. Gjen­nom de sis­te 50 år har vi hatt uli­ke ideal­byer. En pe­rio­de var det «sate­litt­byen» som gjaldt, så fulg­te «stjerne­byen» og de­ret­ter «bånd­byen» - alle med sak­lig og tids­rik­tig be­grun­nel­se. Hver gang har ide­ma­ker­ne fått by­rå­kra­ter og po­li­ti­ke­re med på å smal­spo­re per­spek­ti­ve­ne. Sen­tralt i da­gens trend er kam­pen mot pri­vat­bi­le­ne – de som går på ben­sin og die­sel. Ja, enn så len­ge.

Det er den glo­ba­le klima­si­tua­sjo­nen som i dag er den ve­sent­ligs­te in­spi­ra­sjons­kil­de for by­plan­leg­ger­ne. Med tan­ke på mål­ba­re re­sul­ta­ter, bur­de kan­skje and­re plan­leg­ge­re føle enda stør­re kall, men her må ofte idea­lis­men vike for øko­no­mi og lås­te na­sjo­na­le trans­port­struk­tu­rer.

Det nye og spe­si­el­le med «kom­pakt­byen» er at her spil­ler miljø­ak­ti­vis­ten og stor­in­ves­to­ren på lag. Ja, in­ves­to­re­ne har vært i for­kant og kjøpt opp sen­tra­le tom­ter i kom­pakt­om­rå­det. Kvad­ra­tur­area­le­ne er i dag på få hen­der. For å få ren­ta­bi­li­tet må tomte­ut­nyt­tel­sen være stor, og blok­ke­ne høye. Kvad­ra­tu­rens har­mo­ni, his­to­rie og di­men­sjon kom­mer i den­ne sam­men­heng i skyg­gen. (Vi ser re­sul­ta­tet i Fædre­lands­ven­nens illustrasjon 16. fe­bru­ar) In­ves­to­ren gjør bare det de er til for. Det er po­li­ti­ke­re og ad­mi­ni­stra­sjon som har for­plik­tel­sen på seg for å iva­re­ta byen vi­su­el­le og kul­tur­his­to­ris­ke arv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.