En bed­re eldre­om­sorg – kun en drøm?

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT S. BAK­KEN, pen­sjo­nist.oslo

For­de­len med å bli eld­re av­tar som kjent med al­de­ren.

●● Jeg til­hø­rer en ge­ne­ra­sjon som selv vil være med på å ut­for­me lan­dets eldrepolitikk. For den som har sko­en på, vet hvor den tryk­ker! Eldre­om­sor­gen blir nok også den­ne gan­gen en av de sto­re valg­kamp­sa­ke­ne. Den mo­bi­li­se­rer ster­ke fø­lel­ser hos man­ge av oss selv. For eldre­om­sor­gen er ikke som den skal være. I en­kel­te kom­mu­ner står den til stryk!

På sam­me måte som and­re må vi eld­re selv be­stem­me hvor­dan vi skal inn­ret­te våre liv. Eld­re men­nes­ker er like uli­ke som and­re, både i bak­grunn, helse og kul­tur. Frem­ti­dens eld­re vil bli en sta­dig mer mang­fol­dig grup­pe men­nes­ker. Der­for trengs det va­rier­te helse- og om­sorgs­til­bud. For eldre­om­sorg er noe langt mer enn syke­hjems­plas­ser!

På man­ge må­ter opp­le­ver jeg at vi i det sis­te ti­året gått fra en eldre­om­sorg til eldre­ser­vice. Eldre­om­sorg hand­ler om at fel­les­ska­pet gir oss litt til­ba­ke av det vi har ytet til sam­fun­net. Det er det som f. eks. er tan­ken bak folke­tryg­den. Vi har som sam­funns­bor­ge­re ytt noe til sam­fun­net som vi i vår al­der­dom kan nyte godt av, ja fel­les­ska­pet yter om­sorg i form av øko­no­mi og uli­ke vel­ferds­ytel­ser når vi blir eld­re. Men de er ikke den pri­mæ­re tan­ken bak eldre­ser­vice. Her er det langt på vei tale om va­rer el­ler ytel­ser om va­rer el­ler ytel­ser på en hyl­le som vi kan be om. Og va­re­ne, om­fang og bruk er be­stemt av hva vi tren­ger i et om­sorgs per­spek­tiv og selv­sagt av de øko­no­mis­ke ram­mer.

Ge­ria­tri er ikke sær­lig høyt verd­satt in­nen medi­si­nen, men blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re jo eld­re be­folk­nin­gen blir. Ti­den er over­mo­den for for­bed­rin­ger.

Vel­ferds­tek­no­lo­gi kan gi den en­kel­te bru­ker til stør­re selv­sten­dig­het og en bed­re livs­kva­li­tet, men kan ald­ri er­stat­te var­me hen­der.

Selv­sagt må frem­ti­dens eldre­om­sorg for­hol­de seg til nye ut­ford­rin­ger. Men ikke alle gam­le kla­rer å set­te seg på skole­ben­ken får å få inn­fø­ring i bru­ken av in­ter­nett. Den­ne kunn­ska­pen er jo nød­ven­dig for å føl­ge med. Ban­ken skal ha be­ta­ling hvis jeg kom­mer med reg­nin­ger som skal be­ta­les. Kunde­be­hand­le­ren vi­ser til at det er langt enk­le­re å bru­ke nett­bank! Men det er ikke så lett for en 90 åring å lære det. Og mel­ding om trygd kom­mer ikke len­ger i pos­ten. Du må gå inn på net- tet for å se om den har kom­met.

Da­gens eldre­om­sorg tren­ger vir­ke­lig et løft! Og mu­lig­he­te­ne for å gjø­re den bed­re er til ste­de. Det er spørs­mål om det er vil­je.

En ver­dig al­der­dom må bli mer enn fag­re ord. For det hand­ler om å leve! Trygg­het og ver­dig­het må pre­ge vår eldre­om­sorg. Det skal være godt å bli gam­mel i Norge!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.