Kul­turkaos på Silo­kaia

Faedrelandsvennen - - MENING - TERJE J. KLUNGLAND

Man­ge har fulgt dra­ma­et og pro­ses­sen som ut­spil­ler seg på Silo­kaia. Der en vil om­gjø­re si­lo­ene til et ge­di­gent kunst og kul­tur­hus.

●● De gam­le melke­hvi­te si­lo­ene skal nå bli kuns­tens lande­mer­ke.

I Oslo sit­ter Riks­an­tik­va­ren og for­tvi­ler. Det var han som for noen år si­den fre­det hele sta­sen.

Det er en stor kunst­gave på 1100 verk som spil­ler ho­ved­rol­len. Noen had­de en idé og vil­le rea­li­se­re si­lo­ene. Så duk­ket den­ne kunst­ga­ven fra Lon­don opp. Det har ald­ri vært lett å ta imot sto­re ga­ver. Spe­si­elt ikke når han som inne­har ho­ved­rol­len bru­ker hele sitt psy­ko­lo­gis­ke og fag­li­ge ta­lent. Kul­tur­etat, po­li­ti­ke­re og by­rå­kra­ter gjem­mer seg bak scene­tep­pet. Her får en opp­le­ve alt, fra ko­me­die til tra­ge­die.

Et­ter hvert blir rolle­lis­ten ut­vi­det be­ty­de­lig. Hver dag trer det frem nye mod­ne menn. Alle har sine ta­len­ter og fer­dig­he­ter. Fel­les for alle er at de vet at mi­rak­le­nes tid ikke er for­bi.

I Ita­lia sit­ter fag­fol­ke­ne i sol­veg­gen og føl­ger med. De ten­ker i sitt stil­le sinn, hva kun­ne vi fått til med det skje­ve tårn i Pi­sa?

Før fred­nin­gen er opp­he­vet og før bruks­en­din­gen lig­ger på bor­det, så fyl­ler en på med nye ak­tø­rer. Sør­lan­dets kunst­mu­se­um, Kul­tur­sko­len osv.

Er kunst­ga­ven av et slikt for­mat at den har na­sjo­nal og in­ter­na­sjo­nal in­ter­es­se? Vil en få ja­pans­ke tu­ris­ter til å gå alle trap­pe­ne opp til 11 eta­sje? Vil de som be­sø­ker Kil­den også ha over­skudd til en halv dag i kunst­si­lo­en? Er det i dag be­hov for den­ne type kunst og kul­tur­hus?

Er det gjort noen form for ana­ly­se, som rett­fer­dig­gjør å leg­ge så mye på ett sted?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.