Nek­ter å bli en kje­de­lig samt

Bil­led­kunst­ner Las­se Årik­stad skap­te kunst­de­batt da han stil­te ut vel­te­de bil­vrak i Mar­kens i fjor. Nå er det en jun­gel av øde­lag­te lam­per og råt­ne tre­stub­ber som står for tur, den­ne gan­gen in­nen­dørs.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Det­te er ar­bei­der som jeg ald­ri har vist i Kris­tian­sand før, sier bil­led­kunst­ner Las­se Årik­stad til Fædre­lands­ven­nen.

I dis­se da­ger er Kris­tian­sand­kunst­ne­ren ak­tu­ell med ut­stil­lin­gen« T he best thing about bu­si­ness is min­ding your own», som vi­ses på Ag­der kunst­sen­ter i uke­ne fram­over.

Den va­rier­te ut­stil­lin­gen be­står av alt fra en palme­jun­gel la­get av søp­pel, til kol­lasj­bil­der, barn­li­ge tusj­teg­nin­ger, kitsch-bloms- ter­ma­le­ri­er, råt­ne tre­stub­ber og per­sien­ne­kunst.

– Per­sien­ner er jo det per­fek­te ma­te­ria­let å spraye ma­ling på, og ikke minst utro­lig lett å bret­te sam­men i ba­ga­sjen, sier Årik­stad og ler.

Han har nem­lig den sis­te ti­den pend­let mel­lom Ber­gen og Kris­tian­sand. Mot som­mers­ti­der flyt­ter han til Oslo.

VINTERDEPRESJON

I ho­ved­ver­ket «Pos­sib­le cu­re for win­ter de­pres­sion», som be­står av pal­mer la­get av lam­pe- og kon­tor­stol­føt­ter som er fun­net langs vei­er og i søp­la, kom­men­te­rer Årik­stad den ty­pis­ke, nors­ke vin­ter­de­pre­sjo­nen hvor man drøm- mer seg vekk til var­me­re strøk.

Men til tross for at pal­mer er et gjen­nom­gå­en­de mo­tiv i Årik­stads nye ver­ker, me­ner han selv at han ikke har et spe­si­elt bud­skap med den­ne ut­stil­lin­gen.

– Jeg har in­gen over­ord­net agen­da med kuns­ten min. Jeg vil si noe om mye, uten å si noe som helst. Det er nok en re­ak­sjon som stam­mer fra at jeg før ble eks­po­nert for mye sam­tids­kunst, og jeg sy­nes mye av det ble kje­de­lig og aka­de­misk.

LEI AV BIL­VRAK-DE­BAT­TEN

Årik­stad er for­be­redt på at det nep­pe blir like mye kunst­de­batt rundt den­ne ut­stil­lin­gen, sam­men­lig­net med fjor­årets bil­vrak­stunt i Kvad­ra­tu­ren, hvor han snud­de tre bil­vrak opp ned.

– Den kunst­de­bat­ten har hel­dig­vis dødd ut litt, sier Årik­stad mens han pus­ter let­tet ut og ler.

– Noen av for­eld­re­ne til kom­pi­ser sier fort­satt at de ikke lik­te stun­tet, og i etter­tid ser jeg at det ble et hat-elsk-pro­sjekt. Noen dig­get det, og noen ha­tet det, sier Årik­stad vi­de­re, og opp­sum­me­rer at han er for­nøyd med at pro­sjek­tet skap­te kunst­de­batt i sør.

UORTODOKS KUNST­NER

Råd­gi­ver på Ag­der kunst­sen­ter, Hå­kon Gåre, sier til Fædre­lands­ven­nen at han an­ser Årik­stads ut­stil­ling som et frisk pust i Sør­lan­dets kunst­sce­ne.

– Det som skil­ler Årik­stad fra and­re kunst­ne­re er det uor­to­dok­se. Han er kon­se­kvent i ut­tryk­ket sitt, men spil­ler på sto­re kon­tras­ter. I ut­gangs­punk­tet kan den­ne ut­stil­lin­gen se sprud­len­de og glad ut ved førs­te øye­kast, men sam­ti­dig lig­ger det en me­lan­kolsk un­der­tone der hvor man kan­skje kan fin­ne noe i seg selv, leg­ger Gåre til.

For­fat­ter Mir­jam Kris­ten­sen pre­sen­ter­te Årik­stads ut­stil­ling un­der åp­nin­gen på Ag­der kunst­sen­ter fre­dag kveld. Hun be­skrev den på føl­gen­de måte:

– I Las­se Årik­stads kunst­ne­ris- ke uni­vers, ren­ner det en åre av in­spi­ra­sjon fra 1920-tal­lets anar­kis­tis­ke til­nær­ming til kuns­ten. Årik­stad er ikke kon­sis­tent i valg av ma­te­ria­ler, far­ger og mo­tiv, hel­ler ikke i ty­pen kunst­pro­sjek­ter, men be­ve­ger seg i fle­re ret­nin­ger, sa Kris­ten­sen.

FOTO: KRISTIAN HOLE

Kris­tian­san­de­ren Las­se Årik­stad vi­ser fram ut­stil­lin­gen «The best thing about bu­si­ness is min­ding your own» på Ag­der kunst­sen­ter. Her ved ver­ket «Pos­sib­le cu­re for win­ter de­pres­sion», som be­står av en jun­gel av øde­lag­te lam­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.