Mes­ter Mo­zarts mes­se i før­påske­tid

Sym­foni­or­kes­te­rets før­påske­kon­sert var svært godt be­søkt og sa­kral som seg hør og bør.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter Di­ri­gent: So­lis­ter:

Pat­rick Lan­ge Jan­ne Berglund, Me­lis Jaa­ti­nen, Mag­nus Stave­land og Hal­vor F. Me­li­en

Sam­men­satt kor:

Kris­tian­sand So­lis­ten­sem­ble, Kris­tian­sand opera­kor og Fri­kir­kens kam­mer­kor.

Rag­nar Ras­mus­sen

Kor­mes­ter:

KSO og Kil­den har, et­ter at Sacra Art Fes­ti­val ble av­vik­let, be­holdt tra­di­sjo­nen med en sa­kral konsert i ti­den før påske.

Den­ne gan­gen var det Mo­zarts mek­ti­ge c-moll-mes­se som re­pre­sen­ter­te det sa­kra­le, med stort kor sam­men­satt av KSE, Kris­tian­sand opera­kor og Fri­kir­kens kam­mer­kor. Med dis­se har kor­mes­ter Rag­nar Ras­mus­sen lyk­tes i å ska­pe et sam­let og godt kor med ut­mer­ket klang og stor pre­si­sjon. Bare et par gan­ger i svært ras­ke par­ti­er kun­ne man mer­ke at det­te var et ama­tør­kor. El- lers klang det stort og flott og når kvel­dens di­ri­gent Pat­rick Lan­ge for­lang­te plut­se­lig over­gang fra for­tis­si­mo til pia­nis­si­mo, så gikk det så godt at det gjor­de dypt inn­trykk.

Mes­sen kre­ver, tra­di­sjo­nen tro, fire so­lis­ter, og dis­se har svært va­rie­ren­de grad av med­virk­ning. Bass-ba­ry­to­nen Hal­vor Me­li­en fikk vi dess­ver­re bare høre i et lite par­ti helt mot slut­ten. Sopra­nen har en do­mi­ne­ren­de rol­le, tid­vis sam­men med mez­zo. Jan­ne Berglund har en stor og prakt­full stem­me, men jeg syns kan­skje hun ikke helt match­et sti­len til mez­zo Me­lis Jaa­ti­nen og te­nor Mag­nus Stave­land. Det er selv­sagt et spørs­mål om smak og be­hag, men i den­ne Mo­zart-sam­men­hen­gen ble det nes­ten som et stil­brudd noen gan­ger.

Kon­ser­tens førs­te verk var også sig­nert Mo­zart. Sym­fo­ni num­mer 40 i g-moll er tro­lig den al­ler mest kjen­te av hans sym­fo­ni­er, og kan­skje den al­ler vak­res­te? Skjønn­he­ten lig­ger i ba­lan­sen mel­lom det ve­mo­di­ge ut­tryk­ket som tone­ar­ten g-moll in­vi­ter­te og in­spi­rer­te ham til, sam­ti­dig som den unge man­nen med det kor­te li­vet nes­ten ald­ri unn­lot å slip­pe livs­gle­den til i mu­sik­ken sin. I Kil­den tors­dag kveld fikk vi en ver­sjon i høyt tem­po med svært klar pro­fi­le­ring. De sva­ke og let­te slutt-to­ner i mu­sik­kens man­ge uli­ke fra­ser ble så let­te at de nes­ten for­svant. Men det var ele­gant, det var pre­sist og det var et be­snæ­ren­de Mo­zart-spill fra våre sym­fo­ni­ke­re, den­ne gang plas­sert med første­fio­li­ner på venst­re side, andre­fio­li­ner på høy­re og brat­sjer og cel­li i midt­en. Spen­nen­de og klang­lig vellykket.

FOTO: FRO­DE MARUM, KIL­DEN

Stort sam­men­satt kor og KSO gjor­de mek­tig inn­trykk un­der frem­fø­rel­sen av Mo­zarts sto­re mes­se i c-moll. Kon­ser­ten trakk et stort pub­li­kum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.