Mei­nings­fylt og rys­tan­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - BJARNE TVEITEN

KRIM

«Den stil­le flok­ken»

Lars Mæh­le Sam­la­get ner og menn blir be­hand­la er sterk. For å ta eit døme, den om­fat­tan­de ste­ri­li­se­rin­ga, sær­leg av kvin­ner, er vond å lese. Li­ke­vel er det for­fat­ta­ren kan for­tel­je om hand­sa­min­ga av barn på Sva­ne­vi­ken ar­beids­ko­lo­ni man­ge gon­ger ver­re. Gar­bri­el Scotts «De verge­løse» frå 1938 er sterk kost. Barne­heims­bar­na på Flu­gum har det fælt, men bar­na og dei unge på Sva­ne­vi­ken har det my­kje ver­re.

Eg mei­ner eg har lese ein el­ler an­nan stad at Lars Mæh­le har ut­tala at ein kri­mi­nal­ro­man bør ret­te søke­ly­set mot eit sam­funns­pro­blem. Han har sjølv gjort det i den­ne boka. Til ti­der er det så grovt at eg ikkje vil gå i de­tal­jar.

Men i det nemn­de etter­or­det un­der­stre­kar Mæh­le, på same må­ten som Scott i si tid, at ab­so­lutt alt er bygt på kon­kre­te opp­lys­nin­gar frå oppe­gå­an­de men­nes­ke som sjøl­ve had­de opp­levd over­gre­pa. «Den stil­le flok­ken» er ei av dei mest rys­tan­de bø­ker eg har lese. Og ei av dei bes­te.

«Er du med på le­ken» er den 4. boka med etter­fors­kar He­len Grace i po­li­ti­et i Sout­hamp­ton i ho­vud­rol­len. For eit års tid si­dan om­ta­le eg den 3. boka, «Dukke­hu­set», un­der over­skrif­ta «Spen­ning så det held.» Eg nø­ler ikkje med å skri­ve det same om boka i år.

Tre bran­nar same sein­kvel­den i Sout­hamp­ton gjer at He­len Grace, som dei fles­te and­re, raskt skjø­nar at her er ein py­ro­man, el­ler flei­re, på fer­de. Nes­te sein­kveld – tre bran­nar til – og det stop­par ikkje der. Tred­je kvel­den skjer det same. Då er He­len Grace klår over at ho og po­li­ti­et i byen jak­tar på, ikkje ber­re ein py­ro­man, men ein, el­ler flei­re, som sys­te­ma­tisk star­tar mord­bran­nar. Flei­re men­nes­ke har blitt flam­me­nes rov, blant and­re ei lita jen­te på seks år. Ein ten­åring med epi­lep­si over­le­ver, mi­ra­ku­løst.

Ein ver­ke­leg god krim må, et­ter mi mei­ning, både ha eit ori­gi­nalt plott som står til tru­an­de, og ho­vud­per­son­ar som psy­ko­lo­gisk er tru­ver­di­ge. Viss for­fat­ta­ren i til­legg har eit so­sial­po­li­tisk ærend, er det eit eks­tra pluss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.