Ele­gant og hardt­slå­an­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - BJARNE TVEITEN

KRIM «Ut­mar­ker

Ar­ne Dahl Cap­pe­len Damm mak­ter og res­sur­sar som «van­leg» po­li­ti ikkje har. Sen­tralt i etter­fors­kin­ga – sær­leg den Ber­ger står for – er ein kvin­ne­leg syk­list som duk­kar opp som in­ter­es­sert til­sko­dar på man­ge sta­der. Ho blir sta­dig meir sen­tral, men ikkje på ein måte som eg had­de tenkt meg. Sna­ra­re tvert imot! Det er i seg sjølv eit kva­li­tets­stem­pel.

Sam Ber­ger kjem vi, litt et­ter litt, svært tett på. Han blir ein per­son­leg­dom vi som le­sa­rar fø­ler at står til tru­an­de psy­ko­lo­gisk. Han er i høg grad sjølv­sten­dig, og nø­ler ikkje med å gå sine eig­ne ve­gar; les gjer­ne, tras­se på­bod og in­struk­sar. Mol­ly Blom blir, i alle fall for meg, ei kvin­ne eg ikkje heilt får plas­sert i no­kon bås. Gans­ke tøff og sjølv­sten­dig, men hel­ler ikkje stort meir.

No skal eg vere svært var­sam, men når det svens­ke Sä­po er på ba­nen, er det i høgs­te grad tale om al­vor. Eg ser fram til nes­te bok, og ten­ker at Blom kan­skje i den blir ei kvin­ne eg kan iden­ti­fise meg med. Til så len­ge kon­sta­te­rer eg at Dahl har skri­ve ein skik­ke­leg «pa­ge-tur­ner.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.