Spen­nan­de, ame­ri­kansk

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Ka­rin Slaugh­ter Har­per­cri­me Nor­dic BJARNE TVEITEN

For­fat­ta­ren har skri­ve flei­re bø­ker med Will Trent frå Ge­or­gia Bu­reau of In­vesti­ga­tion som ho­vud­per­son, men dei har eg ber­re lese om. I den­ne nye krim­boka har ho Sa­ra Lin­ton – den nye retts­me­di­si­na­ren til GBI og Wills kjæras­te – som part­nar.

Eit lik blir fun­ne på ein bygge­plass der ar­bei­det har blitt av­slut­ta. Dei to blir raskt klår over at dei blo­di­ge fot­spo­ra bort frå funn­sta­den er mer­ke et­ter eit anna of­fer, tru­leg ei kvin­ne – som er søkk borte. Draps­of­fe­ret var for ikkje så len­ge si­dan po­liti­mann.

At ein lo­kal idretts­helt eig lo­ka­let der li­ket blir fun­ne gjer ar­bei­det eks­tra vans­ke­leg, sær­leg for­di han for kort tid si­dan – med hjelp av dyre ad­vo­ka­tar – blei fri­kjent for ein vald­tekt.

Verst er det li­ke­vel at ra­dar­pa­ret Sa­ra og Will på åsta­den opp­da­gar ei di­rek­te kop­ling til Wills alt anna er har­mo­nis­ke for­tid – for å seie det var­samt. Det hand­lar my­kje om ekte­folk, om mam­ma­er og døt­rer – og fa­mi­liel­øyn­do­mar som kan vere fa­ta­le.

Som sagt, «Fan­get» er mitt førs­te møte med for­fat­ta­ren Slaugh­ter, og eg kan ber­re slå fast at ho er ein høgst oppe­gå­an­de krim­hand­ver­kar. Ho ska­per tru­ver­di­ge, sen­tra­le per­son­ar, sjølv om ho treng i mes­te la­get av ord for å kla­re det. Nes­ten alle dei sen­tra­le per­sona­ne har sine vans­ke­leg hand­ter­ba­re de­mo­nar, slik det helst skal vere i ein psy­ko­lo­gisk thril­ler. Det hei­le er ame­ri­kansk så det held – pen­gar sty­rer det mes­te. Man­ge pen­gar, både «kvi­te» og «svar­te».

Po­li­tisk er også den­ne boka in­ter­es­sant. Både di­rek­te og in­di­rek­te er det ikkje vans­ke­leg å «lese» stor skep­sis til kva masse­vis av dol­lar kan bety når det gjeld å unn­gå å bli dømt for til dø­mes sek­su­el­le og val­de­le­ge over­grep – sær­leg mot kvin­ner.

«Fan­get» er ein psy­ko­lo­gisk thril­ler som ru­var. Gjen­nom det mes­te av boka, er spen­nings­ni­vå­et høgt – el­ler sky­høgt. Mot slut­ten er det nes­ten – men ber­re det – uut­hal­de­leg. 479 si­der er i over­kant. Ei viss inn­stram­ming kun­ne ha gjort den­ne gode, psy­ko­lo­gis­ke thril­la­ren til ein su­ve­ren «side­ven­dar»!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.