Alt­for man­ge his­to­ri­er

Faedrelandsvennen - - KULTUR - Jus­si Ad­ler-ol­sen Asche­houg VALERIE KUBENS

En bør ikke måt­te lese helt til side 94 i en krim­bok før en skjøn­ner plot­tet. Men i den sis­te boka til den dans­ke krim­kon­gen Jus­si Ad­ler-ol­sen les­ses det på så man­ge nye per­soner kjapt i rekke­føl­ge uten ind­re sam­men­heng at tål­mo­dig­he­ten blir tøyd så langt at en får lyst til å hive fra seg hele boka.

Men når vi om­si­der har skjønt hva histo­ri­en skal hand­le om, tar den ald­ri av. Til det er det for man­ge pa­ral­lel­le his­to­ri­er som blok­ke­rer for hver­and­re. Og den enes­te av dem som skild­res med inn­le­vel­se gjen­nom ind­re syns­vin­kel - og føl­ge­lig gri­pen­de - vi­ser seg å være en bi­his­to­rie som kun på knap­pest mu­li­ge måte ve­ves sam­men med ho­ved­his­to­ri­en.

Boka hand­ler om en kvin­ne­lig so­sial­ar­bei­der som får nok av kli­en­te­ne sine og be­stem­mer seg for hel­ler å ta li­vet av dem. En av kli­en­te­ne er vevd sam­men i et stør­re dra­ma fra kri­gen og åre­ne et­ter. Så føl­ger opp­rul­ling av hva som har skjedd dis­se åre­ne med vek­sel­vis inn­klip­ping av so­sial­ar­bei­de­rens for­be­re­del­ser til drap, po­liti­et­ter­fors­ker­nes sam­ta­ler og den tred­je histo­ri­en som alt­så ikke hen­ger sam­men med res­ten. Det­te blir ikke skik­ke­lig spen­nen­de, va­rer i 527 si­der, og hele ti­den skjøn­ner vi hvor­dan det kom­mer til å gå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.