25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

8. APRIL 1992

● Nå er kem­ne­ren i Kris­tian­sand på skatte­jakt i idretts­klub­be­ne. Og han le­ter ikke for­gje­ves. Et­ter å ha kon­trol­lert 11 av de størs­te klub­be­ne i kom­mu­nen, er det av­dek­ket skat­te-og av­gifts­unn­dra­gel­ser på vel en mil­lion­kro­ner. Og d eter ikke­ba­re idretts­klub­be­ne som skal skjer­pe seg. Et­ter at kem­ne­ren har gjen­nom­gått alle idretts­klub­be­nes regn­ska­per, står alle and­re for­enin­ger og lag for tur. Det være seg hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­sjo­ner, vel­di­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, mu­sikkorps og kris­te­li­ge for­enin­ger. Alt skal sjek­kes. – Vi har av­dek­ket mye jeg vil ka­rak­te­ri­se­re som grums, men en del skyl­des nok også man­ge på kunn­skap, sier kem­ner Egil Bjør­gum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.