Ran­di M. Eid­s­aa er 60 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Første­ama­nu­en­sis Ran­di Mar­grethe Eid­s­aa, Bo­en Gård, 4658 Tveit fyl­ler 60 år 8. april.

Ju­bi­lan­ten har vært an­satt ved fa­kul­tet for kunst­fag ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der si­den 1997. Hun har sin ut­dan­nel­se som fag­læ­rer i mu­sikk fra det tid­li­ge­re Ag­der mu­sikkon­ser­va­to­ri­um, og tok si­den en­gelsk­mel­lom fag og 1.avd spe­sial­pe­da­go­gikk ved UIO. Hun tok dok­tor­gra­den i mu­sikk­di­dak­tikk ved Dan­marks Pe­da­go­gis­ke Uni­ver­si­tets sko­le i Kø­ben­havn og dis­pu­ter­te i 2015.

Fra 1982 til 1987 ar­bei­det hun som læ­rer ved Nord­s­tu­moen vi- dere­gå­en­de sko­le i Hed­mark. De nes­te fem åre­ne un­der­vis­te hun i en­gelsk og mu­sikk i Lø­ren­skog kom­mu­ne. På Uni­ver­si­te­tet i Ag­der har hun ar­bei­det med pe­da­go­gis­ke og teo­re­tis­ke di­si­pli­ner in­nen­for mu­sikk­læ­rer- og mu­si­ker­ut­dan­ning.

Eid­s­aa er barne­barn av in­du­stri­grün­der Jo­han G. Ol­sen. I år 2000 kjøp­te hun en stør­re tomt i Sør lands­par­ken uten­for Kris­tian­sand og byg­ge tE p ona Ryt­ter­sen­ter, s omn åer blant des tørs­teride­sports sent­re­ne i Norge. Hu­ner med­lem av Sør­lands­par­ken ride­klubb, og har sam­men med klub- bens med­lem­mer bi­dratt til gjen­nom­fø­rin­gen av fle­re na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le ride­kon­kur­ran­ser, blant an­net ut­tak til Pa­ra­lym­pics i 2008, euro­pe­isk mes­ter­skap for funk­sjons­hem­me­de ryt­te­re i 2009 og nor­ges­mes­ter­skap i dres­sur­rid­ning i 2011 og 2015.

Hun har pro­du­sert en rek­ke kunst­ne­ris­ke fore­stil­lin­ger sam­men med mu­si­ke­re og dan­se­re i re­gio­nen, og har pub­li­sert un­der­vis­nings­ma­te­ria­le for mu­sikk­un­der­vis­ning i grunn­sko­len.

Eid­s­aa er gift og har tre barn og ett barne­barn. Da­gen fei­res på Bo­en Gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.