QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”The Ci­tizens” el­ler ”The Sky Blues”?

2. Hvem var pre­si­dent på Is­land fra 1980 til 1996?

3. Hva vil det si å on­du­le­re hå­ret?

4. Hva slags seng had­de syv­en­de far i hu­set, i even­ty­ret?

5. Hvor kom­mer avi­sa Bla­det Ves­ter­ålen ut?

6. Hvil­ket skue­spill av Ge­or­ge Bern­hard Shaw er mu­si­ka­len ”My Fair Lady” byg­get på?

7. Hva står H. C. i H. C. An­der­sen for?

8. I hvil­ke fil­mer mø­ter vi fi­gu­ren Fred­die Krü­ger?

9. Hva står ro­mer­tal­let C for?

10. Hva het punk­ban­det som star­tet i Trond­heim i 1979, og se­ne­re fikk nav­net Dum­dum Boys?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.