– Ba­nen er skral

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

Un­der­la­get på Le­ver­myr blir en ut­ford­ring når Jerv søn­dag spil­ler mot Ran­heim i se­son­gens førs­te hjemme­kamp.

– Ba­nen er i skral form, og er langt i fra god å spil­le på, sier tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Jerv-tre­ne­ren skry­ter li­ke­vel av inn­sat­sen til kom­mu­nen, som har job­bet med å få klar Le­ver­myr til se­song­start.

– De har gjort en skik­ke­lig inn­sats og vært ak­ti­ve med du­ken som be­skyt­ter ba­nen. I til­legg har vår bane­mann Ole job­bet døg­net rundt for å gjø­re den klar, sier Sand­stø.

Han tror at hele klub­ben gle­der seg til kam­pen mot Ran­heim på søn­dag.

– Vi har ut­vi­det tri­bu­nen. Det blir nok en eks­tra trøkk på sta­dion, sier Sand­stø.

LEG­GER IKKE OM STIL

For­ri­ge se­song fikk Jerv en trøb­le­te se­song­åp­ning på hjemme­bane. På de fem førs­te kam­pe­ne vant de kun den førs­te, som var mot Ran­heim. I de fire nes­te kam­pe­ne satt de igjen med tre uav­gjort­kam­per og et tap.

Sand­stø øns­ker ikke å gjø­re noen dras­tis­ke end­rin­ger i spille­sti­len for å ta mer hen­syn til un­der­la­get.

– Vi øns­ker å spil­le vårt spill, og vil ikke end­re på noe. Bal­len spret­ter og hop­per litt eks­tra, noe spil­ler­ne må ta litt hen­syn til. Kan­skje vi må være litt mer di­rek­te og slå litt leng­re bal­ler enn van­lig. Men vi er tryg­ge på våre fer­dig­he­ter, og vil ikke end­re hele spille­sti­len vår pga. un­der­la­get, pre­si­se­rer han.

FORDEL På GRESS

Sand­stø er li­ke­vel for­nøyd med å spil­le på Le­ver­myr og tror klub­ben vil tje­ne på de gjen­nom se­son­gen.

– I leng­den tror jeg det er en fordel å spil­le på gress, i for­hold til kunst­gress. Det blir nok litt ut­ford­ren­de i star­ten, for­di ball­tem­po­et vårt blir la­ve­re enn nor­malt. Men vi kom­mer spe­si­elt til å san­ke man­ge po­eng om høs­ten, når un­der­la­get blir mye bed­re, me­ner han.

ARENDAL På MYRA

Arendal spil­ler sin førs­te hjemme­kamp i første­di­vi­sjon når de tar imot Ul­lens­aker/ki­sa på søn­dag. Klub­ben har ikke tapt på Bjøn­nes si­den høs­ten 2015. Den gang tap­te de mot 1-3 for Donn.

Den­ne se­son­gen skal de flyt­te hjemme­bane til Myra, noe Arendal-spil­ler Yll­dren Ibra­hi­maj sy­nes er litt trist.

– Det er litt synd å ikke kun­ne spil­le på Bjøn­nes. Det er jo hjemme­ba­nen vår og det er der vi vil være. Sam­ti­dig er un­der­la­get mye bed­re på Myra. Vi har trent der len­ge, så vi er godt kjent der også, sier han.

Ibra­hi­maj me­ner at klub­ben er selv­sik­re, og lar seg ikke skrem­me av å spil­le i første­di­vi­sjon.

– Vi vet det blir tøft mot Ull/ Ki­sa, men jeg tror vi har mu­lig­he­ter mot dem, sier midt­bane­spil­le­ren.

FOTO: HEN­RIK GILL

Slik så Le­ver­myr Sta­dion ut fre­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.