Svømme­kvar­tett til Stockholm

Faedrelandsvennen - - SPORT - For Ag­der Svømme­krets

Den­ne kvar­tet­ten skal i hel­ga svøm­me med et mål om kla­re mes­ter­skaps­krav.

Ma­le­ne Rype­støl, som vant både 50m rygg og 100m rygg i kort­bane-nm for se­nio­rer og sat­te nors­ke junior­re­kor­der i beg­ge øvel­ser for tre uker si­den i Ber­gen, sat­ser på å kla­re Em-krav i Sve­ri­ge. Det er kun lang­bane­re­sul­ta­ter (50m bas­seng) som tel­ler som ut­tak for nors­ke svøm­me­re til in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap, og Ma­le­nes ti­der fra kort­bane-nm til­si­er at hun har gode mu­lig­he­ter for å for­bed­re sin per­son­li­ge re­kord på 50m rygg på lang­bane med de nød­ven­di­ge 2/10 sek og har også en god mu­lig­het for å kla­re lang­bane­kra­vet på 100m rygg.

Hun skal dess­uten ut i 50m fri, 100m fri, 200m fri og 400m fri i lø­pet av de fire da­ge­ne i Stockholm Open som star­ter i mor­gen med del­ta­kel­se fra et to­sif­ret an­tall land og vel er det størs­te nor­dis­ke stev­net i år ut­over World cup-stev­ner.

Tre­ner Did­rik Sø­ren­sen er op­ti­mis­tisk på veg­ne av Ma­le­ne og vi­ser til at hun har hatt en egen evne til å slå til når det vir­ke­lig gjel­der, og ten­ker da på Ung­doms-ol i fjor hvor han var i to fi­na­ler og nå se­nest un­der NM kort­bane.

Ma­le­nes klubb­venn­in­ne Juni He­le­ne Iver­sen Ref­stie er med til Stockholm for å kva­li­fi­se­re seg til junior- og se­nior-nm først­kom­men­de som­mer. Iføl­ge Sø­ren­sen mang­ler hun svært lite på å kla­re kra­ve­ne.

Ma­le­ne Rype­støl del­tok i Ung­doms-ol i fjor, men er ett år for gam­mel i år for å del­ta, men like gam­le Den­nis Aat­ei­gen og Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen er ak­tu­el­le for det­te mes­ter­ska­pet i år, da det er dif­fe­ren­sie­ring i al­der for jen­ter og gut­ter.

Den­nis’ mu­lig­he­ter lig­ger først og fremst i å for­bed­re sin egen krets­re­kord for se­nio­rer på 200m rygg med 1/10 sek fra 2,08.7 på lang­bane. Han har for­bed­ret krets­re­kor­den fire gan­ger i 2016 og fø­ler selv at han er i topp­form nå.

Han skal dess­uten ut i 100m rygg, 200m fri og 800m fri, og har en god mu­lig­het til å for­bed­re krets­re­kor­der på lang­bane også på dis­se øvel­ser om han får full klaff.

Ole Ma­ri­us’ vik­tigs­te øvel­se er 200m med­ley og må her for­bed­re sin egen krets­re­kord på lang­bane med 0,6 sek, noe som er fullt mu­lig når man ser på de ti­der han har opp­nådd på kort­bane sis­te året.

Han skal dess­uten svøm­me 100m bryst og 200m bryst, hvor han på den sis­te øvel­sen sat­te ny krets­re­kord på NM kort­bane i Ber­gen for tre uker si­den. Her lig­ger det an til en so­lid for­bed­ring av per­son­lig re­kord si­den lang­ba-

FOTO: DID­RIK SØ­REN­SEN

Fra venst­re: Ole Ma­ri­us Rist Jen­sen fra Team SØR/KSA, Ma­le­ne Rype­støl fra Varodd, Juni He­le­ne Iver­sen Ref­stie fra Varodd og Den­nis Aat­ei­gen fra Team SØR/KSA. Alle er født i 2001. Bil­det er tatt på Kje­vik fre­dag for­mid­dag, før av­rei­se til Stockholm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.