Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NÆRT - FOTO: LARS HOLLERUD

De­bu­tan­ten på det ukent­li­ge fo­to­gra­fi­et nær­mest mu­lig Tor­vet får æren av å bli nevnt al­ler først. Han he­ter Per Gun­nar Bir­ting og står til venst­re, sam­ti­dig som han sam­men med Lil­li­an Lan­gås løf­ter ban­ne­ret til NMS Gjen­bruk i Bar­stølv­ei­en. Foran dem har Finn Kris­ten­sen og Gun­hild Ome­stad fun­net plass for å an­be­fa­le Skautrim­men 2017 i regi av Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb. Pro­gram­met er til salgs hos DNT Sør og en rek­ke and­re ste­der. Mer gjen­bruk, nå i bu­tik­ken Odd Li­e­ne og Leif Dran­ge dri­ver sam­men med man­ge fle­re på Kor­svik. Nye åp­nings­ti­der står på pla­ka­ten. Sist, men ikke minst, har vi gjen­syn med An­ne-gerd Væ­ting Sun­de, Liv Nord­gård, Sidsel Ber­g­land Aas, Lin­da Martinsen og Eli Kval­ness, som øns­ker mest mu­lig edrue­lig­het i både pås­ken og hver dag et­ter den. PS: Nes­te bil­de fra nær­mest mu­lig Tor­vet kl. 12 tas 21. april. God påske!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.