Folk stje­ler red­nings­bøy­er

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Red­nings­bøy­er på Sør­lan­det stje­les. For­ri­ge uke fikk Kristiansand Havn en ny lad­ning for å fyl­le opp la­ge­ret sitt.

– Folk stje­ler liv­bøy­er. Det er et pro­blem. Liv­bøy­en her ved Bøl­gen og Moi for­svin­ner støtt og sta­dig, for­tel­ler Roald End­re­sen, tra­fikk­in­spek­tør i Kristiansand Havn.

Kristiansand Havn har 44 liv­bøy­er plas­sert rundt på sine om­rå­der i Kristiansand sen­trum og på havne­om­rå­det på Kongs­gård.

To­talt er det re­gist­rert over 3504 red­nings­bøy­er i Ag­der-fyl­ke­ne, 2082 i Vest-ag­der og 1422 i Aust-ag­der, iføl­ge for­sik­rings­sel­ska­pet Tryg.

Det hen­ger red­nings­bøy­er blant an­net ved kon­tei­ner­ter­mi­na­len, fer­je­ter­mi­na­len og på Fiske­bryg­ga i Kristiansand.

– Bare her på Fiske­bryg­ga har vi fem liv­bøy­er, opp­ly­ser tra­fikk­in­spek­tø­ren, som sier at det er et krav i byg­nings­for­skrif­te­ne om at det skal være ut­plas­sert red­nings­bøy­er og red­nings­sti­ger i havne­om­rå­de­ne.

Men bøy­ene, som pro­du­se­res i Åle­sund og får på­malt bok­sta­ver for hånd, for­svin­ner jevnt og trutt. Det fin­nes imid­ler­tid ikke sta­ti­stikk på hvor man­ge som stje­les år­lig i Nor­ge, men det drei­er seg tro­lig om hundre­vis.

– Jeg vil an­slå at det år­lig stje­les mel­lom fem og sju liv­bøy­er fra oss. Men det­te er et tall som va­rie­rer, sier End­re­sen, som opp­ford­rer folk til ikke å røre bøy­ene før det er be­hov for dem.

For­ri­ge uke fikk han le­vert en lad­ning på 12 liv­bøy­er fra Tryg – som skal på la­ger.

Jan Tho­mas Hau­gan, re­pre­sen­tant for Tryg salgs­sen­ter Ca­ris­ma, for­tel­ler at Tryg år­lig sen­der ut over 3000 nye liv­bøy­er i Nor­ge. Det­te er bøy­er som er er­stat­ter dem som er for gam­le, dem som er tatt av vind og vær og dem som er stjå­let. I til­legg er det­te bøy­er som skal mon­te­res på nye de­sti­na­sjo­ner.

– Bøy­ene kan bety for­skjel­len mel­lom liv og død. Det er vik­tig at dis­se får lov til å bli væ­ren­de der de er, slik at de kan tas i bruk hvis det skul­le bli be­hov, un­der­stre­ker han.

Tryg har delt ut liv­bøy­er i Nor­ge si­den 1952. Nå er det over 40.000 av dem i lan­det.

Iføl­ge for­sik­rings­sel­ska­pet er det gjen­nom ti­den­de mot­tatt over 1000 mel­din­ger om at til­ta­ket har red­det liv.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Red­nings­bøy­er som har vært plas­sert ved Bøl­gen og Moi (bil­det) på Fiske­bryg­ga i Kristiansand, er hyp­pig blitt stjå­let, iføl­ge Roald End­re­sen (til venst­re), tra­fikk­in­spek­tør i Kristiansand Havn. Til høy­re står Jan Tho­mas Hau­gan, re­pre­sen­tant for Tryg salgs­sen­ter Ca­ris­ma.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Jan Tho­mas Hau­gan (t.v.), re­pre­sen­tant for Tryg salgs­sen­ter aris­ma, og Roald End­re­sen, tra­fikk­in­spek­tør i Kristiansand Havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.