Sol­berg ser pro­ble­mer i Ki­nas retts­ve­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Retts­vern for alle er blant FNS bære­kraft­mål. Men en del av det som fore­går i Ki­nas retts­ap­pa­rat, er po­li­tisk be­stemt, iføl­ge stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

– Ki­na har et retts­ve­sen som er opp­tatt av å slå ned på kor­rup­sjon, men det er nok po­li­tisk be­stemt en del av det som fore­går, sier Sol­berg til NTB.

Hun dis­ku­ter­te søn­dag FNS 17 bære­kraft­mål med den styrt­rike, ki­ne­sis­ke in­ter­nett­grün­de­ren Jack Ma. Han be­skri­ves som Bill Ga­tes og Ste­ve Jobs i én og sam­me per­son.

Et­ter en om­vis­ning i ho­ved­kvar­te­ret til sel­ska­pet hans Ali­ba­ba i den ki­ne­sis­ke byen Hangzhou pe­ker Ma på pro­ble­mer med sen­sur i Ki­na. Men i ste­det for å fo­ku­se­re på pro­ble­mer, må man bru­ke kref­te­ne på de 90 pro­sen­te­ne av bære­kraft­må­le­ne som re­gje­rin­gen øns­ker å vekt­leg­ge, me­ner han.

– På in­ter­nett fo­ku­se­rer man­ge på ny­he­ter og po­li­tikk. Men vi øns­ker å fo­ku­se­re på næ­rings­liv. Vi øns­ker å ska­pe job­ber og be­skyt­te mil­jø­et. Vi har pro­ble­mer, men ikke sto­re. En be­drift på vår stør­rel­se har pro­ble­mer i alle land, ikke bare i Ki­na, sier han på spørs­mål fra NRK.

I bære­kraft­mål 16 for­plik­ter 193 av ver­dens na­sjo­ner seg til å ”sør­ge for til­gang til retts­vern for alle og byg­ge vel­fun­ge­ren­de, an­svar­li­ge og in­klu­de­ren­de in­sti­tu­sjo­ner på alle ni­vå­er”.

NÅDELØS DOM

Men­neske­retts­grup­pen Hu­man Rights Watch be­skri­ver imid­ler­tid Ki­na som en «ett­parti­stat som sys­te­ma­tisk un­der­tryk­ker grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter».

– Si­den pre­si­dent Xi Jin­ping kom til mak­ten i 2013, har re­gje­rin­gen vil­kår­lig ar­res­tert og straffe­for­fulgt fle­re hund­re ak­ti­vis­ter og men­neske­retts­ad­vo­ka­ter og -for­sva­re­re, he­ter det.

Gjen­nom nye lo­ver har re­gje­rin­gen stram­met kon­trol­len over ikke-stat­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, ak­ti­vis­ter, medi­er og in­ter­nett, iføl­ge HRW.

Po­li­tisk råd­gi­ver Ge­rald Fol­kvord i Am­ne­sty Nor­ge pe­ker over­for NTB på en for­ver­ring i form av fengs­ling av ad­vo­ka­ter, be­grens­nin­ger i yt­rings­fri­he­ten og in­ter­nett­sen­sur.

Ki­na an­ser kjen­te ak­ti­vist­le­de­re som Liu Xia­o­bo, Re­bi­ya Kade­er og Da­lai La­ma som kri­mi­nel­le og som trus­ler mot sta­tens sik­ker­het, blant an­net på grunn av må­ten de yt­rer seg på.

– VIK­TIG BIDRAG

– Ki­na har en po­li­tisk inn­blan­ding i retts­pro­ses­ser som er an­ner­le­des og som be­tyr at sta­tens in­ter­es­ser tas hen­syn til på en an­nen måte. Men de har gjort mye gjen­nom å ska­pe uav­hen­gig­het som gjør at for­ret­nings- og in­ves­te­rings­be­slut­nin­ger opp­le­ves som enk­le­re å ta, sa Sol­berg da bære­kraft­må­le­ne sto i sen­trum på hen­nes tred­je dag på of­fi­si­elt be­søk i Ki­na.

Stats­mi­nis­te­ren over­rak­te en fot­ball med bære­kraft­må­le­ne til Ma.

– Ali­ba­bas inn­sats for bære­kraft­må­le­ne er svært vik­tig, me­ner Sol­berg.

Ma har opp­ret­tet fle­re stif­tel­ser som job­ber for en grøn­ne­re øko­no­mi gjen­nom støt­te til miljø­til­tak. Han bi­drar også til ut­dan­ning og helse­hjelp på den ki­ne­sis­ke lands­byg­da, blant an­net gjen­nom 30.000 så­kal­te lands­by­sent­re.

– Folk snak­ker om hvor sto­re vi er. Men det­te hand­ler ikke bare om hvor mye pen­ger vi tje­ner, men hvor­dan vi kan gjø­re lan­det og ver­den til et bed­re sted, sier Ma.

Sol­berg er opp­tatt av at kamp mot fat­tig­dom og klima­end­rin­ger må gå hånd i hånd med jobb­ska­ping.

– Hvis vi skal nå bære­kraft­må­le­ne, tren­ger vi part­ner­skap mel­lom re­gje­rin­ger, næ­rings­li­vet, FNS or­ga­ner og ikke-stat­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, sier hun.

Gjen­nom uli­ke platt­for­mer for e-han­del had­de Ali­ba­ba i fjor over 430 mil­lio­ner kun­der i 190 land og var stør­re enn både ebay, Ama­zon og Wal­mart.

NTB

FOTO: NTB SCANPIX

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg møt­te søn­dag den høy­pro­fi­ler­te ki­ne­sis­ke grün­de­ren og næ­rings­livs­le­de­ren Jack Ma på Ali­ba­bas ho­ved­kvar­ter i Hangzhou.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.