Grådighet er ut – inn med måte­hol­den­het

Faedrelandsvennen - - MENING -

Re­kla­men vi­ser et glass med frukt, va­nil­je-krem hel­les over. Stem­men sier ved halv-fullt: «Så godt at du kan ta alt du vil» mens kre­men til­slutt ren­ner over i glas­set.

●● Salgs­stra­te­gi­en er at vi skal føl­ge våre lys­ter og ta mer enn mye. Men vi vet at mye suk­ker og fett ska­per syk­dom­mer, så skal vi vir­ke­lig fort­set­te med det? Grådighet og over­for­bruk er da ikke vei­en til et godt liv. For­lø­pe­ren for grådighet er vil­je og evne til å se og ska­pe noe nytt. Men­nes­ket så og la­get hju­let og se­ne­re gjen­nom in­du­stri og tek­no­lo­gi har er­ver­vet oss løs­nin­ger og vel­ferd som fikk men­nes­ket ut av fat­tig­dom og nød. Men den­ne evne til å hele ti­den vil­le noe nytt ut­vik­les til grå­dig over­dri­vel­se hvis vi til­la­ter.

Også når det gjel­der na­tur­hen­syn og sek­su­ali­tet ser vi at over­dri­vel­se ut­vik­les. Utro­lig nok så lar vi de un­ges sek­su­ali­tet ha sitt førs­te møte ho­ved­sa­ke­lig gjen­nom por­no, der hul­rom uhem­met pe­ne­tre­res. Og den mo­der­ne ver­den pre­ges av ka­pi­ta­lis­me og in­du­stria­li­se­ring med ut­ar­ming av na­tur­res­sur­se­ne. Vi fort­set­ter med å pøse på med det som gjør godt og tror at vi da får det bed­re. Det­te for­di vi er gen­etisk pro­gram­mert til å kar­re til oss mest mu­lig ener­gi og vel­ge vekk mot­stand for å be­va­re ener­gi. Dar­wins «Sur­vi­val of the fit­test» over­set­tes feil­ak­tig til norsk med «den ster­kes­tes over­le­vel­se». At den som er fy­sisk over­le­gen og ut­hol­den over­lev­de.

Men nå som våre res­sur­ser er i over­flod, in­ne­bæ­rer den­ne te­sen at den som grab­ber til seg mest mu­lig, er den som ikke over­le­ver. Hvor­for? Wiki­pe­dia over­set­ter mer kor­rekt med ‘de best til­pas­se­des over­le­vel­se’. Til­pas­ning er en dy­na­misk­pro­sess med kon­ti­nu­er­lig end­ring av de fak­to­rer som på­vir­ker.

Til­gan­gen på res­sur­ser i den mo­der­ne ver­den har for­and­ret seg, er noe som vi må for­hol­de oss til. Ved å bru­ke be­visst­het og re­flek­sjon i mot­set­ning til å bare føl­ge fy­sis­ke in­stink­ter, kan vi ta gode valg for oss selv og for klo­den. Forsk­ning vi­ser at men­nes­ker som er na­tur­lig slank gjen­nom li­vet, spi­ser et­ter for­hol­de­ne. De til­pas­ser mat­inn­ta­ket et­ter som meng­de ak­ti­vi­tet. De men­nes­ker som le­ver lengst spi­ser seg bare sånn pas­se mett. Men­nes­ker med høy ut­dan­ning tre­ner mer og spi­ser sun­ne­re. De som kla­rer å bru­ke ny kunn­skap, er den som best over­le­ver. De bru­ker kunn­skap, er­fa­rin­ger og an­ven­der den til sun­ne valg. En dy­pe­re sen­su­ali­tet ut­vik­les og sam­hold ska­pes gjen­nom tål­mo­dig og sen­si­tivt sam­spill med et an­net men­nes­ke, ikke ved kun umid­del­bar fy­sisk til­freds­stil­lel­se. Og na­tu­ren lig­ger med bruk­ket rygg mens vi mak­tes­løs ny­ter vår mo­to­ri­ser­te ver­den. Grad­vis vokser be­visst­het om bære­kraf­ti­ge sam­funn men tør vi end­re oss?

Men­nes­ket vil over­le­ve på klo­den hvis det tar inn over seg de ut­ford­rin­gen vi står over for. Iste­den­for grådighet bør det re­kla­me­res for «Godt med bare litt». SIRI THORSLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.