Be­kym­ret for jord­bæ­re­ne

Jord­bær­bøn­de­ne i Ag­der tap­te tonne­vis med bær i fjor som­mer da av­lin­gen ble an­gre­pet av grå­skim­mel­sopp. Un­der­sø­kel­ser av åkre­ne vi­ser at sop­pen er re­sis­tent mot plante­vern­mid­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

I fjor tap­te bøn­de­ne tonne­vis med bær. Un­der­sø­kel­ser vi­ser at sop­pen er re­sis­tent mot plante­vern­mid­ler.

– To av tre sprøyte­mid­ler vi har pleid å bru­ke, er sop­pen re­sis­tent mot, sier Karl Yng­ve Kris­ten­sen, jord­bær­bon­de på Tveit.

Kris­ten­sen var en fle­re bøn­der som sto mak­tes­løs til­ba­ke da jord­bærav­lin­gen ble an­gre­pet av grå­skim­mel­sopp. Han an­slo at rundt 120 tonn med jord­bær gikk tapt i fjor som­mer.

– Man ten­ker mye på det som skjed­de i fjor, og har det hele ti- den i bak­ho­det. Det var helt for­fer­de­lig. Vi hå­per vir­ke­lig at det blir en bed­re se­song i år, sier Kris­ten­sen.

RE­SIS­TENT

Jord­bær­bøn­de­ne på Sør­lan­det tap­te fle­re mil­lio­ner på sopp­an­gre­pet i fjor. Nor­ges bon­de­lag og Ag­der Bær og Grønt had­de møte med land­bruks­de­par­te­men­tet i au­gust, og det ble be­stemt at fle­re jord­bær­felt i lands­de­len skul­le un­der­sø­kes.

Re­sul­ta­te­ne og rap­por­ten, som er ut­ar­bei­det av Norsk in­sti­tutt for Bio­øko­no­mi (Ni­bio), er fer­dig. To­talt ble det fun­net re­sis­tens mot fem av seks stof­fer som er i plante­vern­mid­ler.

– Re­sul­ta­te­ne var som ven­tet. Noe av det vik­tigs­te med den­ne un­der­sø­kel­sen var å se om Ag­der skil­te seg ut fra and­re om­rå­der som tid­li­ge­re er ram­met, sier stats­sek­re­tær Ter­je Halle­land i Land­bruks­de­par­te­men­tet.

I rap­por­ten pe­ker Ni­bio på at det ble fun­net høy grad av re­sis­tens i fle­re av sprøyte­mid­le­ne, som har vært vik­ti­ge for å be­kjem­pe grå­skim­me lsop­pen.

– EN UT­FORD­RING

«Dår­lig virk­ning av dis­se mid­le­ne kan gjø­re be­kjem­pel­se av grå­skim­mel fram­over svært vans­ke­lig for pro­du­sen­te­ne», he­ter det i rap­por­ten.

– Det er ge­ne­relt for­uro­li­gen­de at sopp blir re­sis­tent. Slik jeg har blitt det for­klart, er det­te en sopp som fort blir re­sis­tent, sier Halle­land og fort­set­ter:

– Det­te er en ut­ford­ring som hele bran­sjen har, og man er av­hen­gig av væ­ret. Det vil være vik­tig å fin­ne al­ter­na­ti­ver til kje­mis­ke plant­e­mid­ler, sier Halle­land.

– Hvor­dan vil dere føl­ge opp det­te?

– Den kon­kre­te sa­ken for Ag­der er opp­fylt fra vår side, men vi har et pro­sjekt gå­en­de som nå ut­vi­det til å gjel­de for Sør­lan­det - «hand­lings­plan for re­du­sert ri­si­ko ved bruk av plante­vern­mid­ler», sier stats­sek­re­tæ­ren og til­føy­er:

– Vi me­ner også det fin­nes gode støtte­ord­nin­ger og vei­led­ning for pro­du­sen­te­ne, men ord­nin­ger knyt­tet til å fjer­ne selve ri­si­ko­en ved pro­duk­sjo­nen er ikke noe vi ser på, sier Halle­land.

SKUF­FET OVER PO­LI­TI­KE­RE

Karl Yng­ve Kris­ten­sen er skuf­fet over at det ikke er gjort med for bøn­de­ne som ble har­dest ram­met.

– Vi har ikke hørt noen ting. De kun­ne ha hjul­pet de som ble har­dest ram­met. For man­ge er det vans­ke­lig å inn­føre fore­byg­gen­de til­tak. Det er mye vi ikke kan gjø­re, sier Kris­ten­sen.

Kris­ten­sen sier at han er nøye med å føl­ge opp­skrift og an­be­fa­lin­ger fra Norsk Land­bruksr åd­giv­ning, men at det er vans­ke­lig å fin­ne al­ter­na­ti­ve dyr­kings­me­to­der.

– Det er for ek­sem­pel alt­for kost­bart å dyr­ke in­nen­dørs. For meg vil­le det kos­tet man­ge mil­lio­ner kro­ner, sier han og fort­set­ter:

– Vi er be­kym­ret for pro­duk­sjo----

FOTO: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Jord­bær­bon­de Karl Yng­ve Kris­ten­sen fra Tveit er spent foran den kom­men­de jord­bær­se­son­gen. I fjor tap­te han sto­re de­ler av av­lin­gen som føl­ge av sopp­an­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.