En­de­lig går Byg­landsf jord­bleka i stim igjen

Byg­lands­fj ord­bleka – en helt unik fisk som kun fin­nes i Otra. I 1973 var det un­der 200 fisk i live. Nå går den i stim igjen! Den fem­ti år lan­ge red­nings­ak­sjo­nen er i ferd med å lyk­kes.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Året er 1905. Den førs­te re­gu­le­rings­dam­men kom­mer i Byglandsfjorden. Det­te er star­ten på elen­dig­he­ten for Byg­landsf jord­bleka.

TROR BYGLANDSFJORDEN ER HAVET

Den re­lik­te (in­ne­steng­te) lakse­fis­ken ble stengt in­ne da lan­det he­vet seg etter is­ti­den. I rundt 8000 år har den trodd at Byglandsfjorden og Åraks­fjor­den var selve havet. Der lev­de den av plank­ton, før den om høs­ten en­ten dro sør­over til Vas­send på Byg­lands­fjord el­ler helt nord opp i Otra mot Hal­lands­fos­sen ved Val­le for å gyte.

Bleka er en helt spe­si­ell lakse­fisk som kun fin­nes i Otra-vass­dra­get.

Den er en at­lan­tisk laks som har ut­vik­let seg iso­lert fra and­re lakse­stam­mer, og det­te har gjort den bio­lo­gisk svært spe­si­ell selv i en glo­bal sam­men­heng. Li­vet i Se­tes­da­len har gjort at bleka har kvit­tet seg med ev­nen til å kun­ne over­le­ve i sjø­vann. Det­te gjør bleka unik som stu­die­ob­jekt for vik­tig forsk­ning om smolti­fi­se­ring og sjø­vanns til­pas­nin­gen hos at­lan­tisk laks.

Det fin­nes noen få sli­ke re­lik­te stam­mer i hele ver­den. Alle sam­men er bio­lo­gisk helt spe­si­el­le.

Om høs­ten kom bleka i sto­re sti­mer for å gyte og var vik­tig mat­auk, sær­lig for fat­tig­folk nord­over i da­len. Mens fjell­vann med ør­ret var re­gu­lert av grunn­ei­er­ne, kun­ne alle fiske fritt i elva.

– Det sies at tje­neste­folk fikk inn i hus­manns­kon­trak­te­ne at de ikke skul­le ha ble­ke mer enn tre gan­ger i uka. Bleka var vik­tig. Det var et enormt fiske om høs­ten, for­tel­ler Le­onard Jahn­sen ved Se­tes­dals­mu­se­et.

Han hus­ker han var med som li­ten gutt selv.

– På slut­ten av seksti­tal­let for­svant jo bleka nes­ten helt. Jeg var med beste­far, men vi fikk ikke noe. Men han had­de min­ne­ne og for­tal­te om hvor­dan fisket had­de vært før, for­tel­ler Jahn­sen.

LYSENDE SLANGE

Folk rod­de ut i bå­ter og lys­te før de stakk fisken. Var du på heia, kun­ne du se en lysende slange nede i dal­bun­nen i kvelds­mør­ket – så man­ge del­tok. Bleka ble bå­ret hjem i sek­ker. Mye ble sal­ta og brukt som mat­auk om vin­te­ren.

På seksti­tal­let kom den sure ned­bø­ren og Brokke­an­leg­get. Kraft­verk­ut­byg­gin­gen ska­pe en ny tid for Se­tes­dal, men den før­te til for­slam­ming av de vik­ti­ge gyte­om­rå­de­ne rundt Langeid og Rys­stad og holdt på å sen­de bleka ut av vårt le­ven­de bio­lo­gis­ke mang­fold en gang for alle.

Rundt 1970 slut­ta bleka å re­pro­du­se­re. I 1972 ble noen få sette­fisk fan­get og plas­sert på fem sette­fisk­an­legg rundt i Nor­ge, in­klu­dert ett i Byg­land, i en helt spe­si­ell red­nings­ak­sjon. Men feil og uhell skjed­de.

I 1973 var det kun 187 ble­ker igjen. På folke­mun­ne he­ter det at hele be­stan­den av ble­ke en pe­rio­de var å fin­ne i et glass med rogn i et kjøle­skap øle­skap ett el­ler an­net sted.ted.

STIMEN!

I 2015 skjed­dee noe helt fan­tas­tisk. Da fikk forsk­nings­le­der for Blekeprosjektet, Bjørn Bar­laup laup inn et dår­lig data­bil­de fra a et av over­vå­kings­ka­me­ra­ene ved gyte­gro­pe­ne ved Vas­send d sør for Byg­lands­fjord. 35 ble­ker kom i stim for å gyte. Det var tro­lig første­ørs­te gang bleka sti­met på minst 50 år.

– Da ble jeg rørt. At vi had­de greid å kom­me så langt – når man ten­ker på hvor nær ut­slet­tel­se bleka ka har vært, sier Bar­laup.

Ot­te­raa­ens Brugs­ei­erf ore­n­in­gening ble som re­gu­lant i elva på­lagt å red­dee fisken gjen­nom å set­te ut fisk.

I 1992 sto Syr­tveit Fiske­an­legggg fer­dig og i 1999 be­gyn­te det som nå he­ter «Blekeprosjektet» som har som mål å re­etab­le­re ab­le­re enn selv­pro­du­se­ren­de ble­ke­be­stand d – både i Byglandsfjorden og i Dåsvanns­vassd ra­vass­dra­get i Horn­nes. Her har nem­lig ogs­åså en li­ten fore­komst av ble­ke til­hold.

Hvert år ble fem­ti tu­sen 5–7 cm. sto­re bleke­yn­gel satt ut i Byglandsfjorden. n. Det skjer ikke len­ger. Si­den 2012 er det kun rogn som plan­tes ut, 300.000 rogn for­delt delt på Otra og Byglandsfjorden og 100.000 00 rogn i Dåså­na.

– Vi har nå slup­pet ta­ket etter over 40 år r med fiskeuts ettin­ger. Det­te vir­ker å være

❞ Jeg ble rørt. At vi had­de greid å kom­me så langt – når man ten­ker på hvor nær ut­slet­tel­se bleka har vært. BJØRN BAR­LAUP, forsk­nings­le­der for Blekeprosjektet

FOTO: BLEKEPROSJEKTET

Slik ser hun ut, den uni­ke bleka i Byglandsfjorden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.