Penge­slu­ket Sør Are­na

– Det ble mye dy­re­re enn vi had­de tenkt. Vi had­de vel­dig hast­verk. Pris­lap­pen end­te på 500 mil­lion

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no -

– Vi had­de vel­dig hast­verk, sier Erik Ge­el­muy­den ti år etter Sør Are­na ble byg­get.

Erik Ge­el­muy­den, pro­sjekt­le­der da Sør Are­na ble byg­get, snak­ker med Fædre­lands­ven­nen om da­ge­ne før Sør Are­na en­de­lig skul­le inn­vies.

– En dag el­ler to før førs­te kamp sto jeg på tri­bu­nen og så ut­over. Da kom det noen tå­rer. Det var så­pass fø­lel­ses­mes­sig, sier man­nen, som også har hatt rol­ler i Start­sys­te­met.

Nor­ges flot­tes­te are­na. Med sine over 14.000 se­ter skul­le den være selve mo­nu­men­tet som tok Start inn i en ny gul­læra. Med sølv-se­son­gen friskt i min­ne, og med norsk fot­ball som ald­ri had­de brukt el­ler fått inn mer pen­ger, kun­ne det­te bare gå én vei.

Trod­de man.

Påske­af­ten er det på da­gen ti år si­den det ble satt ny pub­li­kums­re­kord på Sør Are­na. 14.488 men­nes­ker så Start og Viking spil- le 1–1 i det som var inn­vi­el­sen av det nye prakt­an­leg­get i Mar­vi­ka. Gres­set had­de ikke helt satt seg, men uten­om det var da­gen pre­get av en fest­stem­ning vi knapt har sett si­den rundt fot­bal­len på Sør­lan­det.

Ti år se­ne­re vet vi at Sør Are­na ald­ri ble sym­bo­let på opp­tu­ren. Tvert imot snak­kes det om sta­dio­net som et penge­sluk av di­men­sjo­ner, som både Start, Spare­ban­ken Sør og Kris­tian­sand kom­mu­ne har fått

mer­ke.

Hvor­dan kun­ne man ta så feil?

OPPRUSTNING

– NFF had­de be­gynt å ras­le med sab­le­ne med tan­ke på nors­ke fot­ball­an­legg, og at de måt­te rus­tes opp.

Vi er til­ba­ke hos Erik Ge­el­muy­den. Han snak­ker om de al­ler førs­te pla­ne­ne om Sør Are­na.

Ge­el­muy­den var bin­de­led­det mel­lom Start og pro­sjekt­le­del­sen i byg­gin­gen av det som skul­le bli Sør Are­na, og se­ne­re Spare­ban­ken Sør Are­na.

Gam­le Kris­tian­sand Sta­dion er, og var, en gam­mel og ær­ver­dig sta­dion. Start-fan­sen had­de opp­levd høye top­per og dype da­ler sam­men med sine hel­ter i gult og svar på sta­dio­net som sto fer­dig i 1948.

Da Tom Nord­lie som tre­ner le­det Start inn til sølv i 2005, skjøn­te man at det måt­te gjø­res noe med are­na­si­tua­sjo­nen. Ett al­ter­na­tiv var å rus­te opp gam­le sta­dion. El­ler man kun­ne byg­ge helt nytt.

– An­leggs­sje­fen i NFF kom inn­om sta­dion, og sa at her kun­ne Start kan­skje få ett års dis­pen­sa­sjon for å spil­le. Men han var klar på det var mye som måt­te gjø­res. Å rus­te opp gam­le sta­dion had­de sik­kert kos­tet mel­lom 50 og hund­re mil­lio­ner. Kost- na­den måt­te kom­mu­nen ha tatt, sier Jan Odd­var Skis­land.

Til­ba­ke i 2005 var han ord­fø­rer i Kris­tian­sand. Noen år se­ne­re skul­le han gå over til å bli dag­lig le­der i Start, og vir­ke­lig få kjen­ne på at det nye sta­dio­net hel­ler ikke ble noen øko­no­misk in­ner­tier.

Det var to per­soner som sto i bre­sjen for å byg­ge det nye sta­dio­net. Ernst Rav­naas og Erik So­lér var fast be­stemt på at

Start skul­le eie an­leg­get selv, og at sta­dio­net skul­le stå klart til førs­te hjemme­kamp i 2007.

Så TIL VIKING

Der­med had­de man litt over ett år på seg til å byg­ge et flun­ken­de nytt sta­dion. Et ar­ki­tekt­fir­ma som had­de de­sig­net Aker Sta­dion i Mol­de, skul­le få gjø­re det sam­me i Mar­vi­ka.

Start tok også tu­ren til Stav­an­ger for å se hvor­dan Viking noen år tid­li­ge­re had­de byg­get opp sitt an­legg. Viking Sta­dion kos­tet 160 mil­lio­ner kro­ner. Sør Are­na skul­le bli at­skil­lig dy­re­re.

– Vi så på mu­lig­he­te­ne for å byg­ge iden­tisk. Men så øns­ket Rav­naas og So­lér, sam­men med Dag Ras­mus­sen, å ten­ke stør­re. De vil­le også ret­te seg mot næ­rings­li­vet, sier Skis­land.

Der­for ble Sør Are­na gans­ke mye dy­re­re­re enn man had­de an­tatt. To­tal­pri­sen på an­leg­get ble nær­me­re 500 mil­lio­ner kro­ner hvor­av «sports­de­len» kom på over 200 mil­lio­ner kro­ner.

Skis­land me­ner det er spe­si­elt én ting som har gjort at sta­dion har kos­tet gans­ke mye mer enn hva den har smakt de sis­te åre­ne. Eier­nes øns­ke om å byg­ge på de sis­te 4500 se­te­ne, som før­te den to­tal­te til­skuer­ka­pa­sis­te­ten til nær­me­re 14.500.

– Det val­get vel­tet egent­lig hele Starts øko­no­mi. Det ble med­vir­ken­de til man­ge års tung bør. Det ble jo bygd på top­pen av alt an­net. Sta­dion skul­le være fer­dig til Viking-kam­pen, og det ble job­bet i høyt tem­po for å vin­ne ter­reng. Det er vans­ke­lig å si hvor mye de plas­se­ne kos­tet, men det nær­mer seg nok hund­re mil­lio­ner. Det var skep­sis til den øk­nin­gen. Men det var ei­er­ne som styr­te, og slik sett had­de ikke kom­mu­nen noe med det, sier da­væ­ren­de ord­fø­rer Skis­land.

De sis­te uke­ne og må­ne­de­ne ble det job­bet i et van­vit­tig tem­po for å få sta­dion klart. Da førs­te pub­li­ku­mer gikk inn dø­re­ne på sta­dion før kamp­start mot Viking, sies det at sis­te ar­bei­der gikk ut bak­døra sam­ti­dig.

På det mes­te job­bet 800 mann døg­net rundt de sis­te uke­ne, også gjen­nom pås­ka, for å få sta­dion fer­dig. Det skap­te også opp­he­tet stem­ning. Blant an­net valg­te El­fag­ar­bei­der­nes fore­ning i Vest-ag­der å stop­pe alt ar­beid med sta­dion da det ble pro­ble­mer med over­tids­be­ta­lin­gen.

– Fle­re gan­ger un­der pro­ses­sen lur­te vi på om vi kom til å kla­re det. Jeg hus­ker det kom et kraf­tig snø­fall noen uker i for­vei­en som sat­te oss enda mer til­ba­ke, mim­rer Erik Ge­el­muy­den.

– Det ble dy­re­re enn vi had­de tenkt. Vi had­de vel­dig hast­verk, og måt­te bare stå på og set­te mye mer folk i ar­beid enn an­tatt på for­hånd. Så ble nok en del ting fi­ne­re un­der mar­sjen enn vi had­de tenkt, sier Ge­el­muy­den.

Blant an­net ble det hen­tet inn skinn­sto­ler fra et au­st­ralsk fir­ma. Tar du tu­ren opp på vip-sek­sjo­nen på Sør Are­na i dag, ser du at kva­li­te­ten ikke er all ver­den.

Start Sta­dion A/S gikk til sak mot fir­ma­et, vant sa­ken, men fikk in­gen­ting da det au­st­rals­ke fir­ma­et had­de gått kon­kurs.

ÅPNINGSFEST

Sta­dion­byg­get ble reist i en tid da norsk fot­ball var på en evig penge­ga­lopp. Det var gren­ser til jappe­tid, med sky­høye spil­ler­løn­nin­ge. De al­ler fles­te tenk­te det vil­le gå én vei – og det var ikke den vei­en det fak­tisk gikk.

Der­med er det noe sym­bolsk over at det var Ygor, den bra­si­li­ans­ke stor­sig­ne­rin­gen, som sat­te inn Starts førs­te mål på den nye sta­dion. Starts dy­res­te spil­ler gjen­nom ti­de­ne, hen­tet for ti mil­lio­ner kro­ner før 2007-se­son­gen. Men selve åp­nings­da­gen ble en fest: – Jeg had­de hatt se­song­kort si­den jeg var 13. Da are­na­en ble klar, var jeg blant fle­re som var red­de for at det skul­le være ut­solgt hver enes­te kamp. Jeg hus­ker bare den fø­lel­sen da jeg gikk inn på sta­dion. «Wow. Sa­va. Er det det­te som skal bli vår nye stor­stue?», min­nes nå­væ­ren­de Start-di­rek­tør, da­væ­ren­de Start-sup­por­ter, Even Øgrey Brands­dal.

I åre­ne etter fulg­te det en hel haug med øko­no­misk trøb­bel.

Sports­lig nedtur før­te til ned­gang i til­skuer­tall. Sta­dio­net var ald­ri ut­solgt slik Brands­dal og ven­ne­ne had­de trodd, ald­ri i nær­he­ten.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Sør Are­na like før åpning vår­en 2007. Med sine 14.000 se­ter skul­le det være mo­nu­men­tet som tok Start inn i ny gul­læra. Slik gikk det ikke.

ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Da­væ­ren­de ord­fø­rer Jan Odd­var Skis­land sam­men med Ernst Rav­naas un­der åp­nin­gen av bygge­pro­ses­sen av Sør Are­na.

ARKIVFOTO: ARILD JA­KOB­SEN

Pro­sjekt­le­der Erik Ge­el­muy­den noen da­ger før åp­nin­gen av Sør Are­na.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Slik ser Spare­ban­ken Sør Are­na ut i dag. Bil­det er tatt før kam­pen mot Fred­rik­stad i årets se­song­start. I april 2014 skif­tet sta­dion navn fra Sør Aren­da til Spare­ban­ken Sør Are­na.

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Det var stor fest da sta­dion ble åp­net 15. april 2007.

ARKIVFOTO: TO­RE-AND­RE BAARDSEN

Ygor ble Starts førs­te mål­sco­rer på det nye an­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.