For re­sis­tent sopp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no

nen. I fjor så det ut til å bli vel­dig bra, men end­te opp med å bli det dår­ligs­te året i manns min­ne, sier jord­bær­bon­den.

HØYE JORDBÆRPRISER

– Hvor­dan på­vir­ket det­te pris­ni­vå­et på jord­bæ­re­ne?

– Pris­ni­vå­et av­hen­ger av hvor mye som fin­nes på mar­ke­det. Jo fær­re bær, jo høy­ere pri­ser. Vi må bare håpe på at det blir en god se­song i år, sier Kris­ten­sen.

Arild Ber­ge ved Søg­ne Jord­bær DA er op­ti­mist før årets se­song.

– Op­ti­mis­ter må man nes­ten være. I år prø­ver vi å dyr­ke på en litt an­ner­le­des måte, ved å gjø­re be­stan­den mer åpen. Da vil det let­te­re tør­ke opp og gi bed­re kli­ma, sier Ber­ge.

– Jeg tror man rett og slett må bru­ke mind­re plante­vern­mid­ler og fin­ne and­re må­ter å dyr­ke på. Med klima­end­rin­ger og sopp­re­sis­tens er det klart det ut­ford­ren­de for oss.

Ber­ge tror al­li­ke­vel at de unn­går en lig­nen­de kri­se de opp­lev­de å fjor.

– Nå vet vi litt mer. Jeg tror ikke vi får sli­ke til­stan­der igjen. Noen har vur­dert å flyt­te in­nen­dørs, men det er mye mer ka­pi­tal­kre­ven­de. Vi har gått vekk fra det å plan­te rett i jor­da, og hå­per på en bed­re se­song. Jord­bær skal det bli uan­sett, sier Ber­ge.

– HAR IKKE FÅTT BE­SKJED

Odd To­re Nø­ding i Ag­der Bær og Grønt sier de har en spen­nen­de se­song i møte.

– Vi har ikke fått noen til­bake­mel­ding fra land­bruks­råd­giv­nin­gen el­ler de­par­te­men­tet, men vi had­de jo en mis­tan­ke om at sprøyte­mid­le­ne ikke var gode nok. Vi er nok­så opp­gitt over at vi ikke får or­dent­lig greie på det­te, for­tel­ler Nø­ding.

Han me­ner hele næ­rin­gen må være med å dra las­set, der­som si­tua­sjo­nen skal bed­re seg etter fjor­årets jord­bær­kri­se.

– Det kan ta man­ge år før nye plante­vern­mid­ler kom­mer på plass. En­ten må man leg­ge om drif­ten el­ler kut­te ut og gjø­re noe helt an­net. Vi må ha både næ­rin­gen og po­li­ti­ker­ne med oss, sier Nø­ding.

– I fjor var det helt håp­løst. Vi hå­per for alt i ver­den på at det skal bli en grei se­song. Det skyl­der vi kun­de­ne våre. Fore­lø­pig ser det greit ut, men det er vel­dig spen­nen­de, sier Nø­ding.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Mak­tes­løse bøn­der sto i igjen med sto­re tap på grunn av grå­skim­mel­sop­pen som an­grep av­lin­gen de­res i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.